Các nội dung công khai năm học 2017-2018

2545

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018( Biểu mẫu 20)

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018 (Biểu mẫu 21)

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018( Biểu mẫu 22)

 Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018 (Biểu mẫu 23)

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018 (Biểu mẫu 24)

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018 (Biểu mẫu tổng hợp)