Thành tích đã đạt được

 Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2011-2012

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 581/QĐ-BYT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế .

2012-2013

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 556/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 27/9/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

2013-2014

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 5149/QĐ-BYT ngày 12/12/2014; Bộ Y tế .

2014-2015

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 5591/QĐ-BYT ngày 30/12/2015; Bộ Y tế .

2016-2017

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 10/01/2018; Bộ Y tế .

2018-2019

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 262/QĐ-BYT ngày 03/02/2020; Bộ Y tế.

2019-2020

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 1307/QĐ-BYT ngày 17/02/2021; Bộ Y tế.

2020-2021

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 1595/QĐ-BYT ngày 20/06/2022; Bộ Y tế.

2021-2022

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 842/QĐ-BYT ngày 17/02/2023; Bộ Y tế.

 

Hình thức khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2012-2013

Bằng khen tập thể của Bộ Y tế

Quyết định số 202/QĐ-BYT ngày 16/01/2014; Bộ Y tế .

2013-2014

Bằng khen tập thể của Bộ Y tế

Quyết định số 4931/QĐ-BYT ngày 26/11/2014; Bộ Y tế .

2019-2020

Bằng khen tập thể của Bộ Y tế

Quyết định số 1308/QĐ-BYT ngày 17/02/2021; Bộ Y tế .

2021-2022

Bằng khen tập thể của Bộ Y tế

Quyết định số 561/QĐ-BYT ngày 08/02/2023; Bộ Y tế .

2022-2023

Bằng khen tập thể của Bộ Y tế

Quyết định số 1424/QĐ-BYT ngày 21/3/2023; Bộ Y tế .