Cơ cấu tổ chức

LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ PHÒNG 

Trần Thị Oanh

Phó trưởng phòng  Phụ trách

Trần Văn Thứ

Phó trưởng phòng

Lãnh đạo qua các nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ

Tên gọi đơn vị

Trưởng đơn vị

2011-2012

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD

ThS. Huỳnh Tấn Dựng

2013-2018

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

ThS. Huỳnh Tấn Dựng

2019- 4/2022

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

TS.BS. Hoàng Hữu Khôi

T5/2022-T8/2023

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

ThS. Trần Thị Oanh

T9/2023 đến nay

Phòng Khảo thí&ĐBCLGD - Thanh tra

ThS. Trần Thị Oanh, Phó trưởng phòng - Phụ trách