Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức và đội ngũ viên chức, người lao động:

- Tổng số viên chức - người lao động: 27 cán bộ cơ hữu.

- Trình độ chuyên môn: 02 Tiến sĩ, 13 Thạc sĩ, 01 GV đang học Tiến sĩ Điều dưỡng, 05 GV đang học Thạc sĩ Điều dưỡng, 06 Cử nhân Điều dưỡng.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Khoa: