Chức năng nhiệm vụ

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Với vị thế là một khoa đào tạo nguốn nhân lực chất lượng và trình độ cao. Khoa Điều dưỡng có chức năng và nhiệm vụ như sau:

Chức năng:                               

- Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch dạy học và tổ chức quá trình đào tạo chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa chính quy và liên thông, một số chuyên ngành Y-Dược khác và các khóa đào tạo liên tục.

- Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học; cải tiến phương pháp dạy học và đánh giá.

- Tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động khoa học công nghệ khác trong lĩnh vực Y-Dược nói chung và Điều Dưỡng nói riêng.

- Phối hợp và triển khai các dự án, hợp tác trong nước và quốc tế liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng.

- Xây dựng đội ngũ GV và nhân viên của Khoa đủ về số lượng và đạt tiêu chuẩn về chất lượng. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục chính trị, đạo đức, tư tưởng và lối sống cho GV và nhân viên của Khoa.

- Quản lý công tác học tập và rèn luyện đạo đức của sinh viên Điều dưỡng.

- Đẩy mạnh hợp tác trường - viện với các cơ sở y tế trong công tác đào tạo điều dưỡng và chăm sóc người bệnh.

- Hỗ trợ các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong công tác đào tạo liên tục cho điều dưỡng.

- Xây dựng kế hoạch dự trù mua sắm, bổ sung trang thiết bị phục vụ cho quá trình dạy học. Quản lý việc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của Khoa.

Nhiệm vụ:

- Biên soạn giáo trình, kế hoạch dạy học, cải tiến và cập nhật phương pháp dạy học theo sự phát triển của ngành.

- Nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong giảng dạy.

- Tạo mối quan hệ tốt với các cơ sở y tế có sinh viên thực tập. 

- Đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá sinh viên.

- Làm chủ nhiệm, quản lý các lớp sinh viên được phân công.

- Giảng dạy lý thuyết, thực hành tại trường và tại bệnh viện.

- Không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng dạy.