Kết quả khảo sát năm 2019 về tình trạng việc làm của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2018 (sau 01 năm tốt nghiệp)

1288
TT Ngành đào tạo CSV được khảo sát CSV được khảo sát có phản hồi Đã có

việc làm

Tỷ lệ (%) Chưa có

việc làm

Tỷ lệ (%) Ghi chú
1.        Hình ảnh y học 54 47 46 100 0 0.00  
2.        Y tế công cộng 37 37 34 91,89 3 8,11  
3.        Phục hồi chức năng 52 33 33 100 0 0,00  
4.        Xét nghiệm y học 70 48 48 100 0 0,00  
5.        Dược học 53 25 23 92,00 2 8,00  
6.        Điều dưỡng đa khoa 157 45 42 93,33 3 6,67

Kết quả chi tiết trong các file đính kèm gồm:

  1. Tổng hợp tình hình việc làm của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2018_ Mẫu số 1(File đính kèm)
  2. Danh sách cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2018 được khảo sát_Mẫu số 2(File đính kèm).
  3. Danh sách cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2018 có phản hồi _ Mẫu số 3(File đính kèm).

Báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2019 (xem chi tiết)