Báo cáo Seminar “Ứng dụng các gốc từ La tinh và phụ tố từ trong dạy và học môn Tiếng Anh chuyên ngành Y, Dược tại trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng”

693

Ngày 14 tháng 07 năm 2021, Bộ môn Ngoại ngữ – Khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức buổi Seminar: Applying Latin roots and words affixes in English to teaching and learning medical English at Danang University of Medical Technology and Pharmacy (Ứng dụng các gốc từ La tinh và phụ tố từ trong dạy và học môn Tiếng Anh chuyên ngành Y, Dược tại trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng)

Báo cáo viên: ThS. Ngô Thị Hồng Lĩnh

Chủ trì: TS. Phạm Đặng Trâm Anh

Thành phần tham dự: ThS. Nguyễn Thị Lê, ThS. Bùi Thị Hạnh, ThS. Lê Thị Lệ Trinh.

Nội dung buổi báo cáo gồm:

  1. Giới thiệu tổng quan về các gốc từ la tinh và các phụ tố từ trong tiếng Anh. (Introducing Latin roots and words affixes in English).
  2. Ứng dụng các gốc từ la tinh và phụ tố từ trong quá trình dạy và học môn tiếng Anh chuyên ngành Y, Dược. (Applying Latin roots and words affixes in English to the prcess of teaching and learning medical English).
  3. Những hiệu quả và thách thức của việc ứng dụng ứng dụng các gốc từ la tinh và phụ tố từ tiếng Anh trong  dạy và học tiếng Anh chuyên ngành Y, Dược tại trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng. (Advantages and disadvantages of applying Latin roots and words affixes in English to teaching and learning medical English at Danang University of Medical Technology and Pharmacy).

Kết quả: Seminar đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra, có ý nghĩa và hiệu quả cao trong việc thay thế cho việc dạy từ vựng tiếng Anh truyền thống dựa trên việc đưa ra các định nghĩa của từ hoặc suy diễn nghĩa từ ngữ cảnh, góp phần nâng cao chất lượng các giờ dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành Y, Dược.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi báo cáo:

Tin bài: Bộ môn Ngoại ngữ – Khoa KHCB