Báo cáo Seminar: Cách hiểu các biển báo an toàn công nghiệp bằng tiếng Anh được sử dụng trong phòng thí nghiệm và cơ sở sản xuất dược phẩm hiệu quả

927

Ngày  21 tháng  07  năm 2021, Bộ môn Ngoại ngữ – Khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức báo cáo Seminar: Cách hiểu các biển báo an toàn công nghiệp bằng tiếng Anh được sử dụng trong phòng thí nghiệm và cơ sở sản xuất dược phẩm hiệu quả; bao gồm các loại bảng hiệu, các quy định, quy chuẩn của bảng hiệu, và ngôn ngữ được sử dụng trên bảng hiệu.

Báo cáo viên: ThS. Lê Thị Lệ Trinh

Chủ trì: ThS. Phạm Đặng Trâm Anh

Thành phần tham dự: ThS. Bùi Thị Hạnh, ThS. Ngô Thị Hồng Lĩnh, ThS. Nguyễn Thị Lê.

Nội dung báo cáo:

  1. Những lợi ích của việc sử dụng biển báo an toàn công nghiệp trong các phòng thí nghiệm và cơ sở sản xuất dược phẩm (Benefits of using industrial safety signs in laboratories and pharmaceutical industry).
  2. Các loại biển báo an toàn công nghiệp mang tính toàn cầu (Types of safety signs)
  3. Các quy định, quy chuẩn hiện hành về biển báo an toàn công nghiệp (Regulations, standards and best practices to promote safety in the workplace).
  4. Quy định về ngôn ngữ sử dụng trên biển báo an toàn công nghiệp (Language used in safety signs).
  5. Một số biển báo an toàn công nghiệp sử dụng trong cơ sở sản xuất dược phẩm bằng tiếng Anh và tiếng Việt (Safety signs in pharmaceutical industry in English and Vietnamese).

Kết quả: Seminar đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra, có ý nghĩa trong việc nâng cao kỹ năng đọc hiểu các loại biển báo an toàn trong công nghiệp nói chung và trong các cơ sở sản xuất dược phẩm nói riêng. Đồng thời báo cáo giúp sinh viên tại trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng nâng cao kỹ năng Đọc hiểu tiếng Anh.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Tin bài: Bộ môn Ngoại ngữ – Khoa Khoa học cơ bản