Ban Giám Hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƯỢC ĐÀ NẴNG

TS. Lê Thị Thúy – Hiệu trưởng
Email: ltthuy@dhktyduocdn.edu.vn

TS. Hoàng Hữu Khôi – Phó Hiệu trưởng
Email: hhkhoi@dhktyduocdn.edu.vn