TRUNG TÂM CNTT-TT VÀ THƯ VIỆN

  1. Chức năng:

Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông và Thư viện có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng và quản lý nguồn lực thông tin thư viện một cách hợp lý và hiệu quả để phục vụ cho công tác giảng dạy học tập và nghiên cứu khoa học của công chức, viên chức, người lao động và SV, học viên của nhà trường; Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác quản lý và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong mọi lĩnh vực hoạt động của Trường. Thực hiện công tác quản lý, đảm bảo hoạt động và phát triển ứng dụng CNTT trong quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường theo phê duyệt của Hiệu trưởng.

2. Nhiệm vụ:

– Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý và tổ chức các hoạt động của Trung tâm, từng bước xây dựng Thư viện theo hướng hiện đại.
– Phục vụ nhu cầu thông tin cho công chức, viên chức, người lao động, SV, học viên và các đơn vị có liên quan trong khu vực.
– Sưu tập, lưu trữ và phổ biến kịp thời các dữ liệu y-dược dưới các vật mang tin khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin của công chức, viên chức, người lao động, SV và học viên.
– Sưu tập, lưu trữ các thông tin, tư liệu về các hoạt động và giảng dạy của Nhà trường.
– Lập kế hoạch mua sắm các tài liệu đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu của công chức, viên chức, người lao động , SV và học viên.
– Trang bị những kiến thức cần thiết cho công chức, viên chức, người lao động,  SV và học viên để sử dụng thư viện điện tử.
– Tổ chức trao đổi thông tin và tham gia các hoạt động nghiệp vụ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
– Tham gia các công việc khác theo phân công của Nhà trường.
– Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT theo đúng các quy định hiện hành.
– Giám sát, đánh giá, kiến nghị với các đơn vị thuộc Trường có liên quan về việc tuân thủ quy định, quy chế về hoạt động và ứng dụng CNTT đã được Hiệu trưởng ban hành.
– Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT trong Trường theo phê duyệt của Ban giám hiệu.
– Tư vấn xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến công nghệ thông tin.
– Thực hiện việc thu thập, lưu trữ, xử lý và đảm bảo an toàn thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ban giám hiệu.
– Quản lý, đảm bảo cơ sở hạ tầng về kỹ thuật công nghệ thông tin cho các hoạt động trong nhà trường.
– Quản lý và duy trì hoạt động, cập nhật kịp thời thông tin trên trang thông tin điện tử (website) và mạng LAN của Trường, các đơn vị trong Trường.
– Lưu trữ và bảo mật các dữ liệu trên hệ thống máy chủ của mạng nội bộ.
– Thực hiện công tác báo cáo thống kê theo quy định và yêu cầu của Trường.
– Tham gia phối hợp đào tạo và đào tạo lại về công nghệ thông tin.
– Tham gia các công việc khác theo phân công của Nhà trường.

Stt Họ và tên Chức vụ/ Chức danh E_Maill
1 Huỳnh Tấn Dựng GĐ-Giảng viên htdung@dhktyduocdn.edu.vn
2 Lê Thị Thúy Hà Thư viện viên lttha@dhktyduocdn.edu.vn
3 Lương Thị Hồng Mai Thư viện viên lthmai@dhktyduocdn.edu.vn
4 Võ Thị Vinh Thư viện viên H4 vtvinh@dhktyduocdn.edu.vn
5 Nguyễn Thị Ngọc Bích Thư viện viên H4 ntnbich@dhktyduocdn.edu.vn
6 Lê Văn Long KTV H4 lvlong@dhktyduocdn.edu.vn
Translate »