TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

1. Chức năng:

Trung tâm có chức năng tổ chức, xây dựng và quản lý nguồn lực thông tin về y, dược một cách hợp lý và hiệu quả. Phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và nhu cầu thông tin của cán bộ, công chức viên chức, học sinh, sinh viên trong nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

a. Tham mưu giúp Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm.

b. Lập kế hoạch mua sắm tài liệu, sách, báo, giáo trình, tạp chí… trong và ngoài nước thuộc chuyên ngành Y Dược và một số bộ môn khác có liên quan của Trường.

c. Tổ chức lưu trữ và phục vụ tham khảo những kết quả các công trình nghiên cứu luận văn Thạc sĩ, luận án tiến sĩ… chuyên ngành Y Dược của một số trường bạn và của cán bộ giảng viên nhà trường bảo vệ tại các cơ sở đào tạo.

d. Có kế hoạch nâng cấp Trung tâm từng bước. Tăng cường khả năng lưu trữ, tổ chức quản lý chặt chẽ sách, báo,… theo quy định.

e. Tổ chức phòng mượn, phòng đọc thuận lợi cho cán bộ, công chức viên chức, học sinh, sinh viên trong công tác học tập, nghiên cứu và tham khảo tài liệu. Trang bị những kiến thức cần thiết cho bạn đọc khi sử dụng thư viện. Hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu thông qua các hình thức phục vụ của Trung tâm phù hợp với quy định của pháp luật.

g. Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện.

h. Tổ chức, quản lý tài sản. Bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của Trung tâm; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định;

i. Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Nhà trường.

3. Cơ cấu tổ chức:

Trung tâm Thông tin và Thư viện là đơn vị trực thuộc Nhà trường dưới sự lãnh đạo và quản lý của Hiệu trưởng, có cán bộ phụ trách Trung tâm và các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.

a. Cán bộ phụ trách Trung tâm:

Cán bộ phụ trách Trung tâm: chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về hoạt động của Trung tâm và việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

b. Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ: |Xử lý các công việc:

– Công tác xây dựng và bổ sung vốn sách, tài liệu: Lập kế hoạch mua sắm tài liệu, sách, báo, giáo trình, tạp chí… trong và ngoài nước thuộc chuyên ngành Y Dược và một số bộ môn khác có liên quan của Trường.

– Công tác xử lý tài liệu: Thực hiện các quy trình, xử lý tài liệu. Xây dựng các cơ sở dữ liệu. Tổ chức hệ thống tra cứu theo chuyên ngành, đúng yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện.

– Công tác phục vụ bạn đọc: Đáp ứng yêu cầu về sử dụng vốn tài liệu có trong thư viện. Tổ chức hệ thống các phòng đọc, phòng mượn, tổ chức kiểm kê kho sách theo quy định.

–  Công tác bảo quản tài liệu: Bảo quản vốn tài liệu thư viện; tu sửa, phục chế tài liệu bị hư hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng hoặc do các nguyên nhân khác.

–  Công tác ứng dụng tin học: Nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện.

– Công tác hành chính – tổng hợp: Theo dõi báo chí, tập san hàng ngày. Thực hiện kế hoạch thống kê, báo cáo, trang thiết bị cho hoạt động thư viện.

4. Liên hệ:

Điện thoại cố định: 02363.3843253.

Địa chỉ email: thuvien@dhktyduocdn.edu.vn

5. Nhân sự :

– Huỳnh Tấn Dựng – ThsKHMT; GĐ Trung Tâm

– Lê Thị Thúy Hà.             – Cử nhân tiếng Anh

– Lương Thị Hồng Mai       – Cử nhân tin học.

– Võ Thị Vinh                    – Cử nhân thư viện.

– Nguyễn Thị Ngọc Bích     – Sơ cấp thư viện ( Đang học Đại học thư viện.)

Lê Quốc Tuấn                – Ths KHMT

– Nguyễn Đặng Anh Thư    – CĐ Tin học