PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

1. Chức năng

Phòng Tài chính – Kế toán có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý, phân phối và giám sát việc sử dụng toàn bộ nguồn kinh phí từ ngân sách cấp và kinh phí tự có của nhà trường theo đúng các quy định của nhà nước.

2. Nhiệm vụ

– Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn, trung hạn, dài hạn.

– Lập dự toán thu, chi trong phạm vi ngân sách quản lý và các nguồn ngoài ngân sách Nhà nước: học phí, kinh phí dịch vụ đào tạo, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và các khoản khác.

– Phân bổ nguồn kinh phí mua sắm và sửa chữa tài sản cố định hợp lý và cân đối trong toàn bộ kinh phí của trường căn cứ vào nhu cầu mua sắm và sửa chữa lớn, nhỏ tài sản cố định và công cụ, dụng cụ do các phòng chức năng đề xuất.

– Tổ chức công tác hạch toán kế toán theo chế độ kế toán của Nhà nước.

– Kiểm tra giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản, phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

– Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý và quyết định kinh tế, tài chính của Nhà trường.

– Cung cấp thông tin, số liệu kế toán kịp thời, đầy đủ, trung thực, minh bạch cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

– Phối hợp trong công tác kiểm kê tài sản, kiểm tra kế toán. Định kỳ tháng, quý (hoặc năm) tiến hành kiểm kê tài sản cố định, công cụ, dụng cụ, vật tư, sách thư viện, tiền vốn giữa sổ sách kế toán với thực tế tại các đơn vị trong trường.

– Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, hóa đơn, sổ sách tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định của nhà nước.

– Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo quyết định của nhà trường hàng năm.

– Lập dự toán kinh phí, thuế (nếu có) và theo dõi thanh toán kinh phí các hợp đồng liên kết đào tạo trong nhà trường. Theo dõi thanh toán kinh phí các hợp đồng hoạt động dịch vụ và nộp các khoản thuế theo quy định.

– Thực hiện việc chi trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các khoản phụ cấp lương, trợ cấp khác, phúc lợi và các chế độ khác cho công chức, viên chức và người lao động; chi trả học bổng, các khoản khác cho học sinh, sinh viên theo quy định hiện hành.

– Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội quyết toán các khoản trích nộp và chi phí theo quy định. Đối chiếu kiểm tra số tăng giảm về lượng công chức, viên chức và người lao động theo các quyết định trong tháng, hàng quý.

– Thực hiện các thủ tục giao dịch theo quy định với Kho bạc Nhà nước và ngân hàng nơi Trường mở tài khoản.

– Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Bộ máy kế toán của Phòng Tài chính – kế toán gồm 10 cán bộ:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Nhiệm vụ

1 Đặng Thị Thư Trưởng phòng Tài chính – Kế toán kiêm Kế toán trưởng 0936455859 – 02363843255 Tổ chức và điều hành bộ máy kế toán; Lập dự toán thu, chi và báo cáo tài chính
2 Đỗ Nguyễn Kim Thu Phó trưởng phòng 0905431608 – 02363837438 Kế toán phân phối chênh lệch thu, chi
3 Đặng Thị Thu Hiền Kế toán viên Thu học phí và các khoản
4 Nguyễn Hạ Huyên Kế toán viên Kế toán thanh toán nội bộ và thuế
5 Trần Đức Quân Kế toán viên Kế toán tại Trung tâm chẩn đoán y khoa
6 Trần Thị Ngọc Minh Kế toán viên Kế toán vốn bằng tiền
7 Tôn Hoàng Hương Kế toán viên Kế toán nguồn kinh phí, vốn, quỹ và các dự án
8 Trần Thanh Hải Kế toán viên Kế toán tài sản cố định và vật liệu, dụng cụ
9 Đàm Thị Trang Thủ quỹ

 

KETOAN