PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

I. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng:

1. Chức năng:

            Phòng Khảo thí và ĐBCLGD có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng và đánh giá chất lượng đào tạo tại Trường theo quy định.

2. Nhiệm vụ:

Công tác khảo thí:

Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác khảo thí. Hướng dẫn và theo dõi thực hiện các văn bản này trong Trường.

Phối hợp với Phòng Đào tạo đại học tổ chức thực hiện công tác thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp, thi học kỳ các bậc, hệ đào tạo theo quy định chung của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Tổ chức in sao đề thi, chịu trách nhiệm chấm thi trắc nghiệm cho các kỳ thi trong toàn trường theo đúng quy định, quy chế hiện hành.

Tiếp nhận ngần hàng câu hỏi, đề thi từ các khoa, bộ môn. Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi của các kỳ thi.

Chủ trì xây dựng ngân hàng câu hỏi làm cơ sở xây dựng đề thi.

Nghiên cứu các ứng dụng công nghệ thông tin một cách có hiệu quả vào công tác khảo thí.

Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục:

Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác đảm bảo chất lượng. Hướng dẫn và theo dõi thực hiện các văn bản này trong Trường.

Xây dựng quy trình, kế hoạch đảm bảo chất lượng của Nhà trường.

Chủ đạo trong việc nghiên cứu và triển khai công tác kiểm định chất lượng (chủ đạo đánh giá trong và đánh giá ngoài) của Trường. Tham mưu cho Ban giám hiệu và chủ đạo xây dựng, thực hiện các kế hoạch khắc phục đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục của Trường.

Chủ đạo tổ chức khảo sát chất lượng giáo dục của Trường trong đội ngủ công chức, viên chức, nhân viên, học sinh sinh viên và cả học sinh sinh viên đã tốt nghiệp.

Tổng hợp và báo cáo định kỳ về công tác thi, kết quả các kỳ thi, đánh giá chất lượng đào tạo cho Hiệu trưởng và theo yêu cầu của Nhà trường.

Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng đào tạo.

Thường xuyên giám sát các hoạt động đảm bảo chất lượng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Xây dựng kế hoạch tự đánh giá hằng năm của toàn trường.

Tham gia các công việc khác theo sự phân công của Nhà trường.

II. Cơ cấu tổ chức:            

 TS.BS. Hoàng Hữu Khôi Phụ trách phòng
 ThS. Trn Văn Th  Chuyên viên
 ThS. Nguyn Đình Dũng  Chuyên viên
 CN. Nguyn Điểm  Chuyên viên
 CN. Nguyn Th Ngc Huyn  Chuyên viên

III. Thành tích đạt được trong những năm qua:

1. Thành tích tập thể:

– Năm học 2011-2012: Bộ Y tế tặng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc

– Năm học 2012-2013: Bộ Y tế tặng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc

– Năm học 2013-2014: Bộ Y tế tặng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc

– Năm học 2013-2014: Bằng khen của Bộ Y tế

2. Thành tích cá nhân:

– Năm học 2011-2012: Phòng đạt được 1 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

– Năm học 2012-2013: Phòng đạt được 2 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 2 Giấy khen của Hiệu trưởng.

– Năm học 2013-2014: Phòng đạt được 1 Bằng khen của UBND Thành phố Đà Nẵng, 1 Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 1 Giấy khen của Hiệu trưởng

IV. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới:

– Cùng với phòng Đào tạo và các Bộ môn trong toàn trường thực hiện tốt kế hoạch dạy học của Nhà trường.

– Thực hiện việc tiếp nhận các đề thi học kỳ, tốt nghiệp từ các Khoa, Bộ môn gửi về và xáo trộn thành các đề thi khác nhau, in ấn phục vụ việc tổ chức thi kết thúc học phần.

– Tổ chức chấm thi trắc nghiệm bằng máy và lắp phách trả kết quả cho giáo viên và Phòng Đào tạo.

– Tham gia công tác tuyển sinh máy tính của Nhà trường.

– Tăng cường công tác đổi mới phương pháp đánh giá.

– Triển khai tổ chức thi trực tiếp trên máy tính.

– Tiếp tục hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi.

– Tăng cường công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trong toàn trường theo yêu cầu của toàn ngành.