TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

  1. Chức năng

Trung tâm Đào tạo thường xuyên trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng có chức năng tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng các lớp ngắn hạn, đào tạo liên tục, đào tạo định hướng chuyên khoa, đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật công nghệ; tuyển sinh đầu vào đào tạo liên thông hệ đại học; đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ Tin học – Ngoại ngữ cho cán bộ và sinh viên và các loại hình đào tạo  khác trong lĩnh vực y học theo nhu cầu xã hội.

  1. Nhiệm vụ

Trung tâm Đào tạo thường xuyên thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, có nhiệm vụ:

1) Xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức các hoạt động đào tạo liên tục, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và chuyển giao công nghệ cho các cá nhân, cơ sở y tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và nhu cầu xã hội.

2) Chịu trách nhiệm tham mưu tổ chức tuyển sinh đầu vào đào tạo liên thông hệ đại học.

3) Thực hiện các chuyển giao công nghệ, kỹ thuật chuyên môn, nghiệp vụ cho các cá nhân và các cơ sở y tế có nhu cầu.

4) Đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ Ngoại ngữ, Tin học cho các đối tượng có nhu cầu theo quy định hiện hành.

5) Trung tâm Đào tạo thường xuyên có trách nhiệm quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công; xây dựng và triển khai các quy định hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

  1. Thành tích của tập thể

Tập thể lao động xuất sắc các năm học 2016-2017, 2017-2018.

  1. Cơ cấu tổ chức – Địa chỉ liên hệ – Số điện thoại

– Tổng số viên chức – người lao động: 05

– Trình độ chuyên môn: 01 Tiến sỹ, 01 Thạc sỹ, 02 Cử nhân, 01 khác.

– Điện thoại: 02363.818.691

– E- mail: dttx@dhktyduocdn.edu.vn

Họ và tên Chức vụ Địa chỉ liên hệ Số điện thoại
Hoàng Hữu Khôi Giám đốc P209 Chung cư Nam tuyên sơn, Đà Nẵng 0905.178.043
Thái Thị Bích Thủy Phó Giám đốc 9 Phước Mỹ 1, Đà Nẵng 0914.563.477
Vũ Thị Diệu Thảo 171 Trường Sơn, Đà Nẵng 0934.789.069
Đinh Hoàng Giang Ly Tổ 8 P. Hòa An,  Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng 0987.873.299
Phan Thị Kim Anh Tổ 12, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 0762.547.979