PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

1. Chức năng

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng, kiện toàn bộ máy nhà trường; quản lý, quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động; triển khai thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động trong Trường và thực hiện công tác bảo vệ an ninh nội bộ.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Nghiên cứu đề xuất tổ chức bộ máy; thành lập, giải thể, sáp nhập các bộ phận và xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong bộ máy nhà trường phù hợp trong từng giai đoạn.

2.2. Xây dựng kế hoạch biên chế, tuyển dụng viên chức, quy hoạch về cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức. Lập kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức hàng năm.

2.3. Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm; quản lý công chức, viên chức, người lao động đi học, đi công tác ở trong và ngoài nước theo đúng văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

2.4. Quản lý và cập nhật các thông tin cá nhân hồ sơ công chức, viên chức và người lao động theo đúng quy định.

2.5. Quản lý lao động, định mức làm việc. Theo dõi, giám sát việc thực hiện chế độ làm việc, quy trình làm việc theo quy định.

2.6. Triển khai thực hiện các quy định về chế độ, chính sách về lương; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; các chế độ phụ cấp, trợ cấp… cho công chức, viên chức, người lao động.

2.7. Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, tham gia xây dựng các tiêu chuẩn thi đua, phối hợp triển khai các phong trào thi đua và thực hiện các chế độ về thi đua khen thưởng theo đúng quy định. Thực hiện các thủ tục giải quyết nghỉ việc, kỷ luật công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định.

2.8. Tham mưu tổ chức và phối hợp với các phòng chức năng thực hiện các hoạt động nhân các sự kiện: ngày Thầy thuốc Việt Nam; ngày Nhà giáo Việt Nam;

các ngày lễ khác…

2.9. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh, trật tự trong Trường. Phối hợp thực hiện công tác bảo bộ lao động của toàn trường.

2.10. Theo dõi, tổng hợp số liệu, thống kê, báo cáo định kì và đột xuất về công tác tổ chức cán bộ theo yêu cầu của cấp trên và các đơn vị liên quan.

2.11. Tham gia triển khai thực hiện công tác Đảng theo sự chỉ đạo, phân công trực tiếp của Đảng uỷ nhà trường.

2.12. Tham gia các công việc khác theo phân công của Nhà trường.

3. Cơ cấu tổ chức

            Phòng Tổ chức Cán bộ gồm 01 Phó trưởng phòng-phụ trách, 03 Chuyên viên và tương đương:

STT Họ và tên Chức vụ (ngạch) Điện thoại
1 CN Vũ Thị Thu Hà Phó TP-phụ trách 0974245265
2 CN Đinh Hoàng Lệ Diễm Chuyên viên 01999312265
3 CN Trần Vĩnh Phong Chuyên viên 0905668599
4 ThS Nguyễn Tiến Long Giáo viên TH 0975109679

Điện thoại cố định: 05113.821404

4. Thành tích đạt được của Phòng Tổ chức Cán bộ

4.1. Danh hiệu thi đua

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan quyết định
2008-2009 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 651/QĐ-CĐKTYTII ngày 16/10/2009; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II.
2009-2010 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 1889/QĐ-BYT ngày 10/06/2011; Bộ Y tế.
2010-2011 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 441/QĐ-BYT ngày 15/02/2012; Bộ Y tế.
2011-2012 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 581/QĐ-BYT ngày 20/02/2013; Bộ Y tế .
2012-2013 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 202/QĐ-BYT ngày 16/01/2014; Bộ Y tế .

 4.2. Hình thức khen thưởng

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2008 Bằng khen Quyết định số 2248/QĐ-BYT ngày 15/3/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng
2011 Bằng khen Quyết định số 4179/QĐ-BYT ngày 04/11/2011 của Bộ Y tế
2014 Bằng khen Quyết định số 673/QĐ-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.