PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN

1. Chức năng

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong học sinh sinh viên (HSSV) và học viên theo các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện công tác quản lý HSSV, học viên toàn Trường theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các quy định của Nhà trường có liên quan.

2. Nhiệm vụ

– Là đầu mối tập hợp và kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp để giải quyết các ý kiến phản ánh của HSSV và học viên, các phòng ban, khoa, bộ môn và cơ sở thực tập về các mặt liên quan tới việc học tập, nghiên cứu khoa học và sinh hoạt nói chung của HSSV, học viên. Định kì tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, các phòng ban, khoa, bộ môn với HSSV và là đầu mối giải quyết những khiếu nại của HSSV.

– Chủ trì tổ chức đón tiếp HSSV, học viên trúng tuyển. Sắp xếp, bố trí vào các lớp học, chỉ định ban cán sự tạm thời của các lớp và tổ chức cho bầu ban đại diện lớp vào cuối học kì I. Báo cáo Ban giám hiệu những Trường hợp còn thiếu thủ tục hồ sơ khi nhập học và đề xuất biện pháp xử lý. Tiến hành làm mã và làm thẻ cho HSSV, học viên.

– Phối hợp với Y tế cơ quan tổ chức khám sức khoẻ cho HSSV, học viên theo quy định. Triển khai thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho sinh viên. Phối hợp với các phòng chức năng liên quan giải quyết các Trường hợp HSSV, học viên ốm đau, tai nạn, rủi ro.

– Là đầu mối phối hợp với các phòng chức năng để tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu mỗi năm học cho HSSV, học viên; tổ chức cho sinh viên học tập nội quy, quy chế, quyền lợi và nghĩa vụ của HSSV, học viên; tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng thường xuyên cho HSSV, học viên trong quá trình học tập tại Trường.

– Phối hợp với các khoa, bộ môn, các phòng ban khác và Đoàn TNCSHCM tiến hành theo dõi việc học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện của HSSV, học viên làm căn cứ để đề xuất đánh giá điểm chuyên cần, hạnh kiểm, xét tiêu chuẩn thi và thi tốt nghiệp. Giải quyết các chế độ chính sách và đề nghị khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với HSSV, học viên.

– Xác nhận và hậu kiểm chế độ chính sách xã hội cho HSSV, học viên theo quy định hiện hành; giới thiệu học viên, sinh viên liên hệ với các đơn vị ngoài Trường nhằm phục vụ trực tiếp cho việc học tập, nghiên cứu khoa học của HSSV, học viên.

– Triển khai phần mềm quản lý HSSV, học viên: nhập thông tin phiếu trúng tuyển, kết quả hạnh kiểm và quá trình rèn luyện thực hiện quy chế học tập, sinh hoạt, khen thưởng, kỉ luật của HSSV, học viên. Khai thác và sử dụng thông tin về HSSV, học viên để thực hiện chức năng nhiệm vụ của phòng.

– Tư vấn nghề nghiệp và vị trí việc làm cho HSSV, học viên, tham gia hoạt động đánh giá sau đào tạo. Duy trì mối liên hệ và các kênh thông tin liên lạc với cựu HSSV, học viên, thực tập sinh. Cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý hồ sơ của cựu HSSV, học viên, thực tập sinh. Phối hợp tổ chức các hoạt động quảng bá, đào tạo, nghiên cứu khoa học liên quan đến cựu HSSV, học viên, thực tập sinh.

– Phối hợp với các phòng chức năng tổ chức Lễ khai giảng, Lễ tốt nghiệp cho HSSV, học viên; tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá các đối tượng đào tạo đầu vào, đầu ra …

– Tiếp nhận và giải quyết việc ở nội trú của HSSV, học viên và quản lý HSSV, học viên ngoại trú. Phối hợp theo dõi, đôn đốc HSSV, học viên thực hiện nội quy ký túc xá, giữ gìn an ninh, trật tự trong khu vực Trường. Quản lý, theo dõi hộ khẩu HSSV; đăng ký tạm trú, tạm vắng; đảm bảo việc nhập và cắt chuyển khẩu cho HSSV.

– Chủ động phối hợp với các phòng chức năng quản lý, theo dõi những dụng cụ tài sản được trang bị cho ký túc xá sinh viên. Đề xuất ý kiến tổ chức mua sắm bổ sung những dụng cụ trang thiết bị phục vụ cho học tập và sinh hoạt của HSSV, học viên.

– Phối hợp với Y tế cơ quan kiểm tra vệ sinh thực phẩm, vệ sinh chung tại nhà ăn của Trường, giải quyết kịp thời các yêu cầu phục vụ cho sinh hoạt của HSSV, học viên.

– Phối hợp với Đoàn TNCSHCM, Hội Sinh viên, các phòng chức năng để tạo điều kiện và tổ chức cho HSSV, học viên tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc bộ và các hoạt động giải trí lành mạnh khác.

– Cùng với phòng Hành chính tổng hợp chủ động phối hợp với chính quyền nơi Trường đóng để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội, mối quan hệ giữa HSSV, học viên của Trường với sinh viên các Trường khác và với nhân dân địa phương.

– Chủ trì và phối hợp rà soát, xây dựng quy chế và các quy trình thực hiện quy chế học tập, nghiên cứu khoa học và sinh hoạt của học viên, sinh viên.

– Tham gia các công việc khác theo phân công của Nhà trường.

 3. Cơ cấu tổ chức

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên có 06 CBVC

Điện thoại phòng làm việc: 05113843227

ctsv

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Nguyễn Thị Nhạn Trưởng phòng 0983411311 nhanctsvydn@gmail.com
Trần Thị Oanh Phó trưởng phòng 0917982345 oanhctsvydn@gmail.com
Phạm Thị Hải Chuyên viên 0914248945 haictsvydn@gmail.com
Trịnh Đình Hòa kỹ sư 0963758669 trinhdinhhoactsvydn@gmail.com
Nguyễn Thị Thanh Châu Cán sự 0905660215 chauctsvydn@gmail.com
Nguyễn Thị Yến Cán sự 0973993565 yenctsvydn@gmail.com