Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa XI)

0
175

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/QU ngày 10/7/2014 của Quận ủy Quận Hải Châu về việc Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Ban Chấp hành Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

          I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU:

– Giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Hội nghị TW 9 (khóa XI), đặc biệt những nội dung liên quan, trên cơ sở đó tuyên truyền sâu rộng, nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng bộ và trong toàn thể CBVC Nhà trường.

–      Vận dụng và xây dựng chương trình hành động của Đảng bộ nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nhà trường, xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển.

          II. NỘI DUNG:

1. Thành phần tham dự:   

Đại biểu mời dự:

          – Đại diện Ban Thường vụ Quận ủy Quận Hải Châu

          Thành phần Tham dự Hội nghị của cấp trường:

          – Ban Chấp hành Đảng ủy

          – Toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ

          2. Báo cáo viên:

          – Mời Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng triển khai báo cáo.

          3. Thời gian, địa điểm:

– 13h30 ngày 12 tháng 9 năm 2014

– Hội trường tầng 4 nhà B, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

 3. Kinh phí:

– Tất cả các kinh phí lo cho buổi Hội nghị nghị được trích từ ngân sách  của Đảng quy định theo điều lệ.

          4. Hậu cần:

          – Văn phòng Đảng ủy phối hợp cùng phòng Hành chính Tổng hợp thực hiện các công tác hậu cần của Hội nghị (giấy mời đại biểu, hội trường, âm thanh, ánh sáng, phông trang trí, nước uống).

          – Văn phòng Đảng ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy liên hệ Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng mời báo cáo viên báo cáo cho Hội nghị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Văn phòng Đảng ủy chịu trách nhiệm thông báo đến các Chi bộ trực thuộc, trong toàn trường biết để tham dự. Báo cáo kết quả của Hội nghị quán triệt về ban thường vụ Quận ủy thông qua Ban Tuyên giáo quận ủy.

– Các chi bộ trực thuộc có trách nhiệm lập danh sách đảng viên trong chi

bộ mình có báo cáo cụ thể đảng viên vắng mặt (có lý do hoặc không có lý do) về văn phòng Đảng ủy trước khi Hội nghị bắt đầu.

          Hội nghị học tập quán triệt nghị quyết của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và quan trọng trong toàn Đảng bộ. Đề nghị các chi bộ trực thuộc quán triệt đến toàn thể Đảng viên trong chi bộ tham gia đông đủ.

 

Nơi nhận: T/M BAN CHẤP HÀNH
– Ban Thường vụ quận ủy;

– Phòng HCTH (phối hợp);

– Các chi bộ trực thuộc;

– Công đoàn, đoàn TN;

– Lưu: VP Đảng ủy.BÍ THƯ

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

Nguyễn Khắc Minh