Thông báo về việc phổ biến các văn bản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học

416

Thông báo về việc phổ biến các văn bản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học.

  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (xem chi tiết tại đây)

  • Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (xem chi tiết tại đây)