Thông báo về việc khám sức khỏe cho sinh viên các lớp Cao đẳng liên thông chính quy Và học sinh lớp Dược sĩ trung cấp 16A khóa học 2012-2014

0
201

Căn cứ Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc khám sức khỏe đầu vào và đầu ra cho HSSV. Nay Nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho HSSV các lớp Cao đẳng liên thông chính quy khóa 2, lớp DTC 16A và HSSV thi lại tốt nghiệp vào chiều ngày 01/4/2014 để đủ điều kiện tốt nghiệp theo lịch khám cụ thể như sau:

 

Giờ khám

Lớp

Số lượng

Địa điểm khám

Từ 13h30 – 14h30

CĐĐDLT CQ 02

53

Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

CĐĐDNhaLTCQ 02

23

CĐXNLTCQ 02

30

Tổng

106

Từ 14h30 – 15h30

CĐHALT 02

25

CĐ Dược LT 02

84

Tổng

109

Từ 15h30 – 16h00

CĐGMLTCQ 02

8

CĐPHLTCQ 02

14

CĐHSLTCQ 02

15

CĐNhaLTCQ 01

01

CĐGM 02

01

DTC 16A

25

DTC 15ACEF

29

Tổng

93

* Lệ phí khám sức khỏe đầu ra: 30.000đ/HSSV (Chú ý: nộp theo đơn vị lớp)

Ban Giám Hiệu đề nghị HSSV các lớp có tên trong danh sách có mặt đầy đủ và đúng giờ quy định nói trên. HSSV nào không tham gia khám sức khỏe sẽ không đủ điều kiện tốt nghiệp.