Thông báo triệu tập xét tuyển, danh sách ứng viên đủ và không đủ điều kiện xét tuyển.

0
461

Thông báo triệu tập xét tuyển,

Danh sách ứng viên đủ  điều kiện xét tuyển.

Danh sách ứng viên không đủ điều kiện xét tuyển.

Hướng dẫn tính tương đương trình độ ngoại ngữ, tin học.