Thông báo thời gian thi lại tốt nghiệp 2014

0
266

Untitled Document

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT Y – DƯỢC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

THỜI GIAN THI LẠI TỐT NGHIỆP
(Đối tượng: Những HSSV không đủ điều kiện dự thi và trượt tốt nghiệp
Kỳ thi tháng 10/2014)

1. Nhà trường dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp vào tháng 01/2015.
2. Những HSSV không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp tháng 10/2014 liên hệ với các Khoa/Bộ môn liên quan đến các học phần còn thiếu điểm để hoàn thành các học phần đó.
3.  HSSV có nguyện vọng thi trong đợt này làm đơn xin đăng ký thi tốt nghiệp (đối với HSSV không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp), thi lại tốt nghiệp (đối với HSSV trượt tốt nghiệp) theo mẫu của trường, nộp cho phòng Đào tạo đại học.

4. Thời gian nhận đơn: Từ ngày 01/12/2014 đến ngày 15/12/2014 .
5. Mẫu đơn đăng ký thi tốt nghiệp, thi lại tốt nghiệp: HSSV tải về từ website: http://daotao.dhktyduocdn.edu.vn/van-ban-bieu-mau/

              
                                                                                       Đà Nẵng, ngày 16 tháng 10 năm 2014
                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                             Q. TP ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
               
                                                                            

                                                                                                    ThS. Nguyễn Thị Tâm