Thông báo phúc khảo bài thi tốt nghiệp 2014

0
156

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT Y – DƯỢC ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/v phúc khảo bài thi tốt nghiệp
Các lớp Dược sỹ trung cấp vừa làm vừa học 16CD
– Khóa học 2012-2014 & HSSV Cao đẳng, Trung cấp đăng ký thi
– Kỳ thi tháng 10/2014

 

HSSV có nhu cầu phúc khảo (trừ môn Thực hành tay nghề):

  1.  HSSV liên hệ phòng Đào tạo đại học để nhận đơn.
  2.  Thời gian nhận đơn phúc khảo:

              Ngày 17, 20, 21/10/2014.

                                                                                       Đà Nẵng, ngày 16 tháng 10 năm 2014
                                                                                                     TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                              Q. TP ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
                                                                       
                               
                                                                                                   ThS. Nguyễn Thị Tâm