Thông báo nộp tài sản thanh lý năm 2014

0
302

THÔNG BÁO
V/v nộp tài sản xin thanh lý năm 2014

Hội đồng thanh lý tài sản năm 2014 của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng thông báo:

1. Các đơn vị, Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm bố trí thời gian nộp tài sản xin thanh lý thuộc danh mục đã đề nghị thanh lý năm 2014 về Phòng Quản trị – Trang thiết bị từ ngày 01/7/2014 đến hết ngày 10/7/2014.
2. Việc điều chuyển tài sản từ bộ phận này sang bộ phận khác phải được sự đồng ý của lãnh đạo nhà trường và kèm các hồ sơ cần thiết theo đúng quy định.
Phòng Quản trị – Trang thiết bị thông báo cho các đơn vị được biết; 6 tháng đầu năm 2014 đã lập hồ sơ điều chuyển tài sản gồm có các đơn vị sau (theo danh mục đính kèm).
3. Các đơn vị đã điều chuyển tài sản nhưng chưa làm thủ tục thì tiến hành lập các hồ sơ điều chuyển gửi về phòng Quản trị – Trang thiết bị theo đúng quy định.
Nhận được thông báo này, yêu cầu Trưởng các đơn vị triển khai đến cán bộ viên chức quản lý tài sản của đơn vị mình biết để thực hiện đúng thời gian quy định. Mọi ý kiến phản hồi xin gửi về Phòng Quản trị – Trang thiết bị (trực) để điều chỉnh kịp thời.

HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN

 

Download 02 file gồm:

Thông báo thanh lý và mẫu

Danh sách điều chuyển tài sản 2014