Thông báo nghĩ lễ Quốc Khánh 2/9

0
248

THÔNG BÁO

V/v cho HSSV các lớp nghỉ Lễ nhân dịp kỷ niệm 69 năm Quốc Khánh

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2014)

 

Căn cứ vào Thông báo số 195/TB-UBND thành phố Đà Nẵng ngày 7 tháng 8 năm 2014 về việc treo cờ, khẩu hiệu và nghĩ lễ nhân dịp kỉ niệm 69 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2014).

Căn cứ Thông báo số 855/TB-ĐHKTYDĐN ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Ban Giám hiệu nhà trường về thời gian nghỉ lễ.

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên thông báo về thời gian nghỉ lễ cho HSSV như sau:

Toàn thể HSSV các lớp được nghỉ lễ 04 ngày liên tục từ ngày 30/8/2014 đến hết ngày 02/9/2014.

Giáo vụ và giáo viên phụ trách học phần sẽ sắp xếp lịch học bù và thông báo đến các lớp sau khi có lịch cụ thể./.

Đề nghị HSSV thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông trong thời gian nghỉ Lễ và tham gia các hoạt động vui chơi một các an toàn, có ý nghĩa

                                                                                                            Đà Nẵng, ngày 28  tháng 8  năm 2014

                                                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                        Trưởng phòng CTCT & QLSV

 

 

 

                                                                                                          Nguyễn Thị Nhạn