Thông báo điều chỉnh kế hoạch năm học và tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

1716

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng điều chỉnh kế hoạch năm học và tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời thông báo cho sinh viên tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 13/3/2020.

Xem Thông báo điều chỉnh kế hoạch năm học và tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19