Seminar “Vận dung kiến thức lịch sử thế giới vào việc giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam”

499

Vào lúc 8 giờ 00, ngày 30 tháng 5 năm 2019, tại giảng đường 402, Khu B, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc Khoa Khoa học cơ bản của Nhà trường đã tổ chức Seminar dưới sự chủ trì của ThS. Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng sự tham gia của các giảng viên trong Bộ môn.

Báo cáo viên Cn.Trần Chí Tài đã trình bày những nội dung như: Mối liên hệ biện chứng giữa lịch sử thế giới và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, việc vận dụng kiến thức lịch sử thế giới vào giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam là tất yếu; kinh nghiệm khi vận dụng kiến thức lịch sử thế giới vào giảng dạy môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam cũng như việc liên hệ với kiến thức lịch sử thế giới và môt số nội dung cụ thể trong nội dung giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

Thông qua buổi Seminar và việc phân tích những sự kiện lịch sử thế giới đã giúp cho giảng viên trong bộ môn nắm bắt kịp thời, rõ ràng mối liên hệ tác động để liên hệ và vận dụng vào quá trình giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

Tin bài: Cn. Trần Chí Tài –  Khoa Khoa học Cơ bản