Seminar “Những nội dung sửa đổi và những quy định mới mang tính nhân văn của Luật hình sự 2015 so với Luật hình sự 1999”

475

Vào lúc 8 giờ 00, ngày 22 tháng 5 năm 2019, tại giảng đường 301, Khu B, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc Khoa Khoa học Cơ bản của Nhà trường đã tổ chức Seminar dưới sự chủ trì của ThS. Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng sự tham gia của các giảng viên trong Bộ môn.

Báo cáo viên ThS. Trịnh Thị Hợp đã trình bày những nội dung của Luật hình sự 1999 và Luật hình sự 2015, như: Bố cục, phạm vi điều chỉnh, những sửa đổi, bổ sung của luật hình sự 2015 so với Luật hình sự 1999; những quy định mang ý nghĩa nhân văn của luât hình sự 2015, ý nghĩa của việc tìm hiểm về Luật hình sự 2015 và một số tình huống pháp luật hình sự.

Thông qua buổi Seminar đã giúp cho giảng viên nắm bắt được kiến thức mới về Luật hình sự và áp dụng vào việc giảng dạy môn Pháp luật đại cương cho sinh viên trong nhà trường cũng như vận dụng trong thực tiễn cuộc sống.

Tin bài: ThS.Trịnh Thị Hợp