Seminar Khoa học Phương pháp Giáo dục Y khoa tại Hàn Quốc

588
  1. Báo cáo viên: ThS.BS.  Nguyễn Thái Nghĩa
  2. Thời gian: 14h00, ngày 19/4/2019
  3. Địa điểm: Phòng họp 2, tầng 4, nhà B
  4. Nội dung:
  5. Lịch sử phát triển của giáo dục y khoa và chương trình giáo dục y khoa ở Hàn Quốc;
  6. Phương pháp học tập theo nhóm (TBL);
  7. Kinh nghiệm áp dụng phương pháp giảng dạy E-learning trong giáo dục y khoa ở Hàn Quốc;
  8. Kinh nghiệm áp dụng phương pháp giảng dạy bằng video trong dạy thực nghiệm vi sinh học;
  9. Kiểm định chất lượng giáo dục ở Hàn Quốc;
  10. Tổng quan về y khoa sáng tạo.

 Tin bài:  Khoa Y – Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng