Seminar Khoa học lựa chọn, sử dụng và bảo dưỡng học liệu mô phỏng

619
  1. Báo cáo viên: ThS.BS. Nguyễn Thái Nghĩa
  2. Thời gian: 14h00, ngày 05/7/2019
  3. Địa điểm: Phòng hội thảo 1, tầng 5, nhà B
  4. Nội dung:

(1) Các khái niệm về Skill Lab, Simulation Lab, Task Trainer, Models, Simulator, Mannequins;

(2) Trung tâm kỹ năng;

(3) Trung tâm mô phỏng;

(4) Tạo ra các hướng dẫn;

(5) Tích hợp mô phỏng vào chương trình giảng dạy;

(6) Chọn thiết bị theo nhu cầu giáo dục;

(7) Cách huấn luyện sử dụng mô phỏng và tầm quan trọng của “dibrefing”;

(8) Sử dụng các học liệu mô phỏng;

(9) Các khuyến nghị an toàn;

(10) Bảo quản;

(11) Quản lý trung tâm mô phỏng.

Tin bài: Khoa Y – Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng