Seminar khoa học “Hướng dẫn lấy mẫu, đóng gói, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm”

743

Các chất lây nhiễm được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau trên phạm vi quốc gia và quốc tế. Những cá nhân tham gia vào quá trình liên quan đến chất lấy nhiễm cần đảm bảo tính an toàn tránh lây nhiễm cho bản thân, cộng sự và cộng đồng xung quanh. Do đó, việc lấy mẫu, đóng gói, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm phải được thực hiện sao cho đảm bảo tính toàn vẹn, an toàn giảm nguy cơ thiệt hại đến mức thấp nhất.

Căn cứ kế hoạch năm học 2018 – 2019, vào ngày 11 tháng 7 năm 2019, tại Phòng Hội thảo I, tầng 5, khu B, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Khoa Xét nghiệm Y học của Nhà trường đã tổ chức seminar khoa học “Hướng dẫn lấy mẫu, đóng gói, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm”  do  ThS. Trần Anh Khoa báo cáo. Thành phần tham dự gồm các giảng viên Khoa Xét nghiệm Y học, đại diện phòng Quản lí Khoa học – Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, và các cá nhân quan tâm.

Tại buổi seminar khoa học, ThS. Trần Anh Khoa đã chia sẻ một số kiến thức và thảo luận cùng các thành viên tham dự về các vấn đề như:

– Giới thiệu mẫu bệnh phẩm truyền nhiễm, phân loại mẫu bệnh phẩm truyền nhiễm theo thông tư 40/2018/BYT-TT và tài liệu hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới;

– Hướng dẫn lấy mẫu, bảo quản mẫu bệnh phẩm theo hướng dẫn của cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế.

– Hướng dẫn đóng gói mẫu bệnh phẩm truyền nhiễm theo tài liệu hướng dẫn của cục Y tế dự phòng kết hợp Thông tư  40/2018/TT-BYT và tài liệu hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới WHO/WHE/CPI/2017.8;

– Giới thiệu quy định vận chuyển, xuất/nhập mẫu bệnh phẩm truyền nhiễm theo Thông tư 43/2011/TT-BYT ngày 05/12/2011 và Quyết định 433/QĐ-BYT, ngày 31/01/2019 của Bộ Y tế cũng như tài liệu hướng dẫn về vận chuyển mẫu bệnh phẩm truyền nhiễm của Tổ chức Y tế thế giới.

Kết thúc buổi hội thảo, ThS.BS.Nguyễn Thị Đoan Trinh thay mặt Lãnh đạo khoa cho rằng đây là hoạt động học thuật rất có ý nghĩa, bổ sung thêm kiến thức cho các thành viên tham dự trong công tác quản lí mẫu bệnh phẩm truyền nhiễm. Từ đó, phối hợp và hỗ trợ cho các đơn vị có liên quan trong công tác nghiên cứu, phòng chống dịch bệnh.

Tin bài: ThS. Trần Anh Khoa – Khoa Xét Nghiệm