Phổ biến các văn bản Nhà nước về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá

71

Phổ biến các văn bản Nhà nước về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá:

  1. Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá: xem chi tiết luật só 09/2012/QH13

  2. Quyết định phê duyệt “chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020”: xem chi tiết quyết định số 229/QĐ-TTg

  3. Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá: xem chi tiết Nghị định số 27/2013/NĐ-CP

  4. Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế: xem chi tiết Nghị định số 176/2013/NĐ-CP