Lịch Công tác

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 (Từ 29/6 – 04/7/2015)

 

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ 2
29/6

7h30

P. họp 2,
tầng 4

Tập huấn Elearning

BGH, Ban tổ chức,
Học viên theo danh sách

13h30

P. họp 2,
tầng 4

Tập huấn Elearning

Học viên theo danh sách

Thứ 3
30/6

7h30

P. họp 2,
tầng 4

Tập huấn Elearning

Học viên theo danh sách

13h30

P. họp 2,
tầng 4

Tập huấn Elearning

DS học viên theo quyết định

Thứ 4
01/7

7h30

P. họp 2,
tầng 4

Tập huấn Elearning

DS học viên theo quyết định

13h30

P. họp 2,
tầng 4

Tập huấn Elearning

DS học viên theo quyết định

Thứ 5
02/7

7h30

P. họp 2,
tầng 4

Tập huấn Elearning

DS học viên theo quyết định

13h30

P. họp 2,
tầng 4

Tập huấn Elearning

DS học viên theo quyết định

Thứ 6
03/7

9h00

P. Họp
TTCĐYK

Giao ban tham mưu

BGH, CĐ, PCT CĐ, ĐTN, Thanh tra nhân dân, Thanh tra GD, Trưởng các khoa, Phòng, Trung tâm, Tổ

13h30
16h00

P. họp 2,
tầng 4

Tập huấn Elearning
Bế mạc

BGH, Ban tổ chức,
Học viên theo danh sách

Thứ 7
04/7