KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG

I. Giới thiệu

– Khoa Y tế công cộng (YTCC) Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng được thành lập dựa trên nền tảng là Bộ môn Y tế công cộng.

– Bộ môn Y tế công cộng được thành lập vào ngày 05 tháng 6 năm 2007.

II. Lãnh đạo Khoa/Bộ môn các thời kỳ

Từ 2007 – 2010 PGS. TS. Hoàng Ngọc Chương Trưởng Bộ môn
Từ 2010 – 2011 ThS. BSCKI. Lê Như Đáp Trưởng Bộ môn
Từ 2011 – 2013 ThS. BS. Phạm Ba Trưởng Bộ môn
Từ 2013 – 6/2018 ThS. BS. Phạm Ba Phụ trách Khoa
Từ 7/2018 đến nay ThS. BS. Đoàn Thị Ngọc Trâm Phụ trách Khoa

III. Tổ chức bộ máy hiện tại

3.1. Ban chủ nhiệm khoa

1 ThS. BS. Đoàn Thị Ngọc Trâm Phó trưởng Khoa – Phụ trách Khoa
2 ThS. Nguyễn Xuân Hương Phó trưởng Khoa

3.2. Các bộ môn trực thuộc

Khoa Y tế công cộng gồm có 5 bộ môn với 22 giảng viên tham gia giảng dạy:

 STT Họ và tên Chức vụ TĐCM
1. Bộ môn Tổ chức, Quản lý y tế
1 Trần Thị Hiền Phó trưởng Bộ môn

Phó trưởng phòng phụ trách phòng Quản lý Chất lượng, Bệnh viện C Đà Nẵng

ThS
2 Trần Anh Quốc ThS
3 Lê Văn Nho Phó Hiệu trưởng TS.BS
4 Phạm Ba Giảng viên thỉnh giảng ThS.BS
2. Bộ môn Giáo dục sức khỏe – Tâm lý y học
1 Đoàn Thị Ngọc Trâm Trưởng Bộ môn ThS.BS
2 Nguyễn Thị Mỹ Anh ThS
3 Nguyễn Thị Nga  Hành chính khoa ThS
4 Nguyễn Thị Tâm Trưởng phòng Đào tạo Đại học ThS.BS
3. Bộ môn Dịch tễ học – Dân số, Thống kê y học
1 Nguyễn Xuân Hương Trưởng Bộ môn ThS**
2 Trần Đình Trung ThS.BS
3 Nguyễn Khắc Minh Hiệu trưởng PGS.TS
4 Hoàng Hữu Khôi Giám đốc Trung tâm Đào tạo thường xuyên TS.BS
5 Đỗ Ích Thành Giảng viên thỉnh giảng

Phó trưởng khoa, Trung tâm Y tế Dự phòng TP. Đà Nẵng

ThS
6 Lê Hồng Thuận Giảng viên thỉnh giảng

Phó trưởng khoa, Trung tâm Y tế Quận Sơn Trà

ThS
7 Trương Đình Ti Ni Giảng viên thỉnh giảng

Phó trưởng khoa, Trung tâm Y tế Quận Sơn Trà

ThS
4. Bộ môn Sức khỏe môi trường
1 Nguyễn Thị Bích Trưởng Bộ môn ThS
2 Ngô Thị Bích Ngọc CN*
3 Trần Minh Huân BS*
4 Nguyễn Ngọc Ánh Giảng viên thỉnh giảng

Trưởng khoa, Trung tâm Y tế Dự phòng TP Đà Nẵng

BSCK1
5. Bộ môn Dinh dưỡng – An toàn thực phẩm
1 Trần Thị Diệp Phó trưởng Bộ môn phụ trách ThS
2 Hoàng Nguyễn Nhật Linh ThS
3 Trần Lê Hồng Giang Giáo vụ khoa BS

* Đang học cao học

** Đang học nghiên cứu sinh

IV. Chức năng nhiệm vụ

4.1. Chức năng và nhiệm vụ Khoa

4.1.1. Chức năng

Khoa Y tế công cộng là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc Trường Đại học Y – Dược Đà Nẵng; tổ chức, quản lý, điều hành chuyên môn và các hoạt động khác của các bộ môn trực thuộc Khoa.

4.1.2. Nhiệm vụ

– Giảng dạy học phần Y tế công cộng cho các đối tượng của các ngành trong toàn trường: Dịch tễ học, Thống kê y học, Dinh dưỡng – An toàn thực phẩm, Sức khỏe môi trường, Giáo dục sức khỏe – Tâm lý y học, Tổ chức và Quản lý y tế.

– Giảng dạy cho Cử nhân Y tế công cộng, Bác sĩ Y học dự phòng và các trình độ sau Đại học: Bác sĩ Chuyên khoa I Y tế công cộng, Thạc sĩ Y tế công cộng…

– Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; chủ trì tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường; xây dựng kế hoạch thực tập tại các phòng thực tập, tại các cơ sở và thực tập cộng đồng cho sinh viên.

– Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình và các tài liệu giảng dạy, học tập của các môn học theo các Bộ môn trực thuộc và các môn do Khoa phụ trách. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

– Tổ chức các hoạt động khoa học – công nghệ, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất với đời sống xã hội.

– Nghiên cứu khoa học về các vấn đề sức khoẻ của cộng đồng: các yếu tố môi trường liên quan tới sức khoẻ, các yếu tố nguy cơ tới bệnh tật, các yếu tố độc hại trong quá trình lao động sản xuất liên quan tới sức khoẻ người lao động, dinh dưỡng – an toàn thực phẩm; sức khoẻ lứa tuổi. Tham gia các hội nghị khoa học chuyên ngành hoặc liên quan.

– Là đầu mối điều phối các hoạt động liên kết, xây dựng các mối quan hệ trong nước và quốc tế về lĩnh vực Y tế công cộng nhằm tăng cường năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho giảng viên các bộ môn thuộc Khoa.

– Theo dõi, giám sát, điều hành hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học của các bộ môn trực thuộc Khoa. Tạo mối gắn kết giữa các bộ môn trong khoa và mối liên kết với các Khoa – Phòng trong toàn trường thông qua các hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác.

– Tham gia các hoạt động phòng chống dịch, tình trạng ô nhiễm môi trường tại địa phương. Chỉ đạo và hướng dẫn sinh viên tham gia công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại cộng đồng. Tham gia tư vấn chuyên môn về lĩnh vực chuyên môn của Khoa.

4.2. Chức năng và nhiệm vụ Bộ môn trực thuộc Khoa

4.2.1. Chức năng

Bộ môn là đơn vị chuyên môn của Khoa – Trường, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Khoa, có chức năng đào tạo và nghiên cứu khoa học, tổ chức, quản lý, điều hành chuyên môn và hoạt động khác của các viên chức trong Bộ môn.

4.2.2. Nhiệm vụ

– Giảng dạy học phần Y tế công cộng cho các đối tượng của các ngành trong toàn trường theo lĩnh vực chuyên môn do Khoa phân công và Bộ môn phụ trách.

– Giảng dạy cho Cử nhân Y tế công cộng, Bác sĩ Y học dự phòng và các trình độ sau Đại học: Bác sĩ Chuyên khoa I Y tế công cộng, Thạc sĩ Y tế công cộng theo lĩnh vực chuyên môn do Khoa phân công và Bộ môn phụ trách.

– Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; chủ trì tổ chức quá trình đào tạo; xây dựng kế hoạch thực tập tại các phòng thực tập, tại các cơ sở và thực tập cộng đồng cho sinh viên do Bộ môn phụ trách.

– Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình và các tài liệu giảng dạy, học tập của các môn học do Bộ môn phụ trách. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

– Tổ chức các hoạt động khoa học – công nghệ, nghiên cứu khoa học theo lĩnh vực của Bộ môn.

– Theo dõi, giám sát, điều hành hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của các viên chức trong Bộ môn.

V. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực y tế công cộng, một số bài báo được trên Tạp chí Y học thực hành và Kỷ yếu Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ với số lượng đề tài ngày càng tăng dần theo các năm. Đặc biệt, trong 3 năm gần đây các giảng viên trẻ trong Khoa đã công bố 04 bài báo quốc tế trên các tạp san uy tín có IF cao.

Trong những năm qua, Khoa đã tăng cường hợp tác và có mối quan hệ tốt với Trường Đại học Y tế cộng cộng và Khoa Y tế công cộng của các Trường đại học khác. Tăng cường hợp tác với các tổ chức phi chính phủ…

VI. Thành tích của đơn vị

  1. Về danh hiệu thi đua

– Đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc trong các năm học.

– Bằng khen Bộ Y tế năm học 2016-2017.

  1. Các hoạt động khác

– Chi bộ khối Y học (gồm khoa Y và khoa Y tế công cộng) nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”.

– Đội ngũ giảng viên trong Khoa luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn thể do Đoàn thanh niên và Công đoàn tổ chức. Đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào văn hóa văn nghệ của nhà trường từ năm 2009 đến nay.

– Trong năm học 2014-2015, Khoa có 02 giảng viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp Trường”, trong đó có 01 giảng viên đạt giải Nhì “Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố”.

VII. Phương hướng hoạt động trong thời gian đến:

  1. Về công tác giảng dạy

– Thực hiện tốt công tác giảng dạy. Hoàn thành biên soạn các giáo trình đại học. Luôn cải tiến và đổi mới phương pháp giảng dạy, thường xuyên cập nhật kiến thức mới.

– Tăng cường dự giảng, bình giảng, đặc biệt đối với cán bộ trẻ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Kiểm tra, giám sát và đưa vào nề nếp việc đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên.

  1. Về chuyên môn nghiệp vụ

– Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ và tin học.

– Tăng cường số giảng viên có trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ. Tạo điều kiện cho cán bộ đi học sau đại học trong và ngoài nước.

– Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề.

  1. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

– Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, tham gia các dự án cộng đồng và mở rộng hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước.

  1. Các hoạt động khác

– Không ngừng “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Hai không trong giáo dục”.

– Bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước… cho đội ngũ cán bộ giảng viên, đặc biệt là giảng viên trẻ. Tăng số đảng viên mới kết nạp Đảng hàng năm.

– Tham gia đầy đủ các hoạt động của Trường, các phong trào do Đoàn thanh niên và Công đoàn trường tổ chức.

VIII. Một số hình ảnh về tập thể Khoa

khoaytcc_ (1)

khoaytcc_ (2)

khoaytcc_ (3)

khoaytcc_ (4)

khoaytcc_ (5)

khoaytcc_ (6)

khoaytcc_ (7)

khoaytcc_ (8)

khoaytcc_ (9)

khoaytcc_ (10)