BỘ MÔN TIN HỌC

* Chức năng:

Bộ môn Tin học có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các học phần Tin học, tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn. Quản lý viên chức bộ môn, bồi dưỡng khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học cho giảng viên.

* Nhiệm vụ:

  • Giảng dạy các môn học được phân công: Tin học đại cương và Tin học ứng dụng cho các chuyên ngành và tại trung tâm Tin học-Ngoại ngữ của nhà trường
  • Xây dựng chương trình chi tiết cho các học phần.
  • Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do nhà trường giao: phân công cán bộ giảng dạy, đảm bảo chất lượng đào tạo, tiến độ giảng dạy.
  • Biên soạn giáo trình, cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá.
  • Biên soạn ngân hàng câu hỏi cho học phần.
  • Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy, dự giờ các giảng viên trong bộ môn để trao đổi kinh nghiệm và nâng cao chất lượng giảng dạy.
  • Tổ chức kiểm tra định kỳ, ra đề kiểm tra và đảm bảo các nội dung đánh giá phù hợp với nội dung giảng dạy và phân loại được người học.

* Cơ cấu tổ chức

Stt Họ và tên Chức vụ
01 ThS. Đặng Thị Lệ Thu Chủ nhiệm Bộ môn
02 ThS. Trần Quốc Chiến Giảng viên, Giáo vụ bộ môn
03 ThS. Dương Anh Hùng Giảng viên
04 ThS. Thái Thị Bích Thủy Giảng viên kiêm nhiệm
05 ThS. Huỳnh Tấn dựng Giảng viên kiêm nhiệm
06 Ths. Lê Quốc Tuấn Giảng viên kiêm nhiệm

* Địa chỉ liên hệ và số điện thoại:

Stt Họ và tên Địa chỉ Điện thoại
01 ThS. Đặng Thị Lệ Thu Bộ môn Tin học 0905.002.177
02 ThS. Trần Quốc Chiến Bộ môn Tin học 0933.625.171
03 ThS. Dương Anh Hùng Bộ môn Tin học 0905.858.314

tinhoc2