KHOA HỌC MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÔN KHOA HỌC MÁC – LÊNIN,

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
  2. Chức năng:

          Bộ môn Khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là đơn vị của trường dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Trưởng Khoa phụ trách, Đảng uỷ, Ban giám Hiệu. Bộ môn có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật đại cương, tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn của bộ môn.

Trực tiếp quản lý viên chức của bộ môn nhằm đảm bảo về chuyên môn nghiệp vụ của bộ môn, của khoa và của trường. Tham gia giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng lập trường tư tưởng chính trị, cũng cố niềm tin, lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho sinh viên;

  1. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Nghiên cứu, đề xuất chiến lược phát triển bộ môn cho khoa và Ban Giám hiệu. Xây dựng kế hoạch phát triển nhân sự, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực của bộ môn, nâng cao năng lực của giảng viên về giảng dạy và nghiên cứu nhằm bảo đảm công tác của bộ môn và của trường.

2.2. Thực hiện công tác giảng dạy

Đề xuất và xây dựng chương trình chi tiết các môn học, học phần cho phù hợp với các hệ đào tạo; biên soạn tập bài giảng và các tài liệu phục vụ công tác dạy – học những học phần được phân công phụ trách.

Hiệu chỉnh, cập nhật thông tin, nội dung mới của các học phần định kỳ hàng năm.

Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo và giảng dạy do nhà trường giao cho: Phân công giảng dạy phù hợp, đảm bảo chất lượng đào tạo, đúng tiến độ trong chương trình, kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt, tổ chức thực hiện giảng dạy các môn học do bộ môn phụ trách cụ thể như sau:

+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (I, II);

+ Tư tưởng Hồ Chí Minh;

+ Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam;

+ Pháp luật đại cương.

Áp dụng phương pháp dạy – học tích cực; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá các môn học.

Phối hợp với các phòng Đào tạo đại học, trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng để tổ chức thi hết học phần và thi tốt nghiệp.

Theo dõi, quản lý và đánh giá kết quả học tập của người học theo đúng quy chế hiện hành. Xây dựng và cập nhật ngân hàng đề thi, xác định phương pháp đánh giá, tổ chức đánh giá, tổ chức chấm bài kiểm tra; quản lý điểm kiểm tra, điểm thi các môn học do bộ môn phụ trách và quản lý lưu trữ tốt kết quả học tập của học sinh sinh viên.

Tổ chức thực hiện công tác dự giảng, bình giảng; hỗ trợ, giúp đỡ các giảng viên tập sự trở thành giảng viên chính thức.

2.3. Thực hiện công tác khoa học công nghệ:

Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học cho bộ môn; đăng ký, bảo vệ đề cương nghiên cứu và triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu, viết các bài chuyên khảo về lĩnh vực chuyên môn của bộ môn.

Tham gia các hội nghị khoa học chuyên ngành hoặc liên quan.

Tổ chức tham gia các đợt tập huấn, học tập về chuyên môn hàng năm theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Tham gia tư vấn chuyên môn về lĩnh vực chuyên môn do bộ môn phụ trách.

2.4. Triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến nâng cao chất lượng đào tạo, khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức của bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, ngoại ngữ, tin học,… trong phạm vi bộ môn cũng như kết hợp với các phòng, khoa trong việc thực hiện các hoạt động chung của Nhà trường.

2.5. Tham gia thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên.

2.6. Tham gia các hoạt động khác của nhà trường.

2.7. Quản lý, sử dụng, bảo quản tài sản, các phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ làm việc, giảng dạy, nghiên cứu tại văn phòng bộ môn.

  1. CƠ CẤU TỔ CHỨC
TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ mail Địa chỉ nhà riêng
Di động    
1 Nguyễn Thị Thanh Xuân TBM 0982042409 thanhxuanyte2@yahoo.com 11 Nam Sơn 4, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng
2 Nguyễn Văn Quế PTBM 0904752877 queyte2@yahoo.com.vn 72 Trung Lương 2, Hòa Xuân, Cẩm lệ,  Đà Nẵng
3 Nguyễn Thị Yến GVBM, GV 0905115324 phansyliem22@gmail.com Tổ 15, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng
4 Phan Sỹ Liêm GV 0988954943 nguyenyen164@gmail.com P402, chung cư Vincomland, Sơn Trà, Đà Nẵng
5 Trịnh Thị Hợp GV 01205928288 tbittrinhbichhop1985@gmail.com K596/36, Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng
6 Trần Chí Tài GV 0935271579 tranchitai@gmail.com Khu tập thể giáo viên
7 Nguyễn Ngọc Phương GV 0937778716 nguyenphuongtriet@gmail.com 27 Lưu Đình Chất, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn
8 Nguyễn Diệu Hằng GV 0988374682 dieuhang1612@gmail.com 134 Hoàng Dư Khương, Cẩm lệ,  Đà Nẵng

 

III. CÁC THÀNH TÍCH VÀ HÌNH THỨC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

– Năm học 2003 – 2004 tổ chức cho học sinh tham gia và giả nhất kỳ thi Olympic Chính trị các trường Trung cấp chuyên nghiệp thành phố Đà Nẵng;

– Năm học 2005 – 2006 tổ chức cho học sinh tham gia và đạt giả khuyến khích kỳ thi Olmpic chính trị các trường Trung cấp chuyên nghiệp thành phố Đà Nẵng;

– Năm học 2007 – 2008 tổ chức cho học sinh than gia và đạt giả nhì kỳ thi Olympic chính trị học sinh trung học chuyên nghiêp thành phố Đà Nẵng;

– Nhiều năm liền Bộ môn đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”

– Năm học 2009 – 2010 Bộ môn được Hội đồng Thi đua khen thưởng Nhà trường xét đạt “Tập thể Lao động xuất sắc”.

– Năm học 2010 – 2011 Bộ môn được Hội đồng Thi đua khen thưởng Nhà trường xét đạt “Tập thể Lao động xuất sắc”.

– Năm học 2011 – 2012 Bộ môn được Hội đồng Thi đua khen thưởng Nhà trường xét đạt “Tập thể Lao động tiên tiến”.

– Năm học 2012 – 2013 Bộ môn được Hội đồng Thi đua khen thưởng Nhà trường xét đạt “Tập thể Lao động xuất sắc”./.

 

chinh tri