BỘ MÔN TOÁN LÝ

I. Chức năng

Tham gia đào tạo các chuyên ngành kỹ thuật y, dược các bậc đại học, cao đẳng.

Tham gia công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cho sinh viên.

II. Nhiệm vụ

Giảng dạy các các học phần: Toán thống kê y học, Vật lý – Lý sinh, vật lý đại cương và lý sinh, Vật lý, Cơ học lý thuyết, Phương pháp tính.

Xây dựng chương trình chi tiết các học phần được phân công giảng dạy.

Thực hiện kế hoạch dạy học theo sự phân công của Nhà trường.

Biên soạn giáo trình, cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy và đánh giá đáp ứng nhu cầu đổi mới trong đào tạo.

Tổ chức kiểm tra định kỳ, ra đề và chấm thi hết học phần, đảm bảo các nội dung đánh giá phù hợp với nội dung giảng dạy và phân loại được người học.

Tham gia nghiên cứu khoa học.

III. Cơ cấu tổ chức

Trưởng Bộ môn:                      ThS. Nguyễn Thanh Tùng

Phó Trưởng Bộ môn:  ThS. Lê Hữu Hải

IV. Địa chỉ liên hệ

+ Văn phòng Bộ môn: Tầng 3, nhà A, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

+ Điện thoại di động và email:

TT Họ và tên Di động Email
1 Nguyễn Thanh Tùng 0905541203 thanhtung275@yahoo.com
2 Lê Hữu Hải 0983336909 huuhaiydn@gmail.com
3 Võ Thị Thanh Trúc 0985664622 votructvl@gmail.com
4 Đặng Nhật Tân 01229444032 dangnhatan@gmail.com

V. Danh sách cán bộ

TT Họ và tên Học vị Chức vụ
1 Nguyễn Thanh Tùng Thạc sĩ Trưởng Bộ môn
2 Lê Hữu Hải Thạc sĩ Phó Trưởng Bộ môn
3 Võ Thị Thanh Trúc Thạc sĩ Giáo vụ Khoa Khoa học cơ bản
4 Đặng Nhật Tân Thạc sĩ  

VI. Thành tích đạt được

1. Thành tích tập thể

Tập thể lao động xuất sắc năm học 2013-2014

2. Thành tích cá nhân

2.1. ThS. Nguyễn Thanh Tùng

Đạt danh hiệu thi đua Lao động tiên tiến các năm học

2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014

2.2. ThS. Lê Hữu Hải

Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2013-2014

Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm 2010-2011; 2011-2012

2.3. ThS. Võ Thị Thanh Trúc

Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến các năm học2011-2012; 2012-2013; 2013-2014

2.4. ThS. Đặng Nhật Tân

Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến các năm học 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014