BỘ MÔN TOÁN LÝ

  1. Chức năng

Tham gia đào tạo các chuyên ngành kỹ thuật y, dược các bậc đại học.

Tham gia công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cho sinh viên.

  1. Nhiệm vụ

Giảng dạy các các học phần: Toán thống kê y học, Vật lý – Lý sinh, vật lý đại cương và lý sinh, Vật lý.

Xây dựng chương trình chi tiết các học phần được phân công giảng dạy.

Thực hiện kế hoạch dạy học theo sự phân công của Nhà trường.

Biên soạn giáo trình, cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy và đánh giá đáp ứng nhu cầu đổi mới trong đào tạo.

Tổ chức kiểm tra định kỳ, ra đề và chấm thi hết học phần, đảm bảo các nội dung đánh giá phù hợp với nội dung giảng dạy và phân loại được người học.

Tham gia nghiên cứu khoa học.

III. Cơ cấu tổ chức

Trưởng Bộ môn:                      ThS. Lê Hữu Hải

  1. Địa chỉ liên hệ

+ Văn phòng Bộ môn: Tầng 3, nhà B, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

+ Điện thoại di động và email:

TT Họ và tên Di động Email
1 Lê Hữu Hải 0983336909 huuhaiydn@gmail.com
2 Võ Thị Thanh Trúc 0985664622 votructvl@gmail.com
3 Đặng Nhật Tân 01229444032 dangnhatan@gmail.com