KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

 1. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

– Ban chủ nhiệm khoa:

 1. ThS. Phạm Đặng Trâm Anh: Phó chủ nhiệm khoa phụ trách
 2. ThS. Trần Thị lệ Quyên: Phó chủ nhiệm khoa
 3. ThS. Nguyễn Thị Thanh Xuân: Phó chủ nhiệm khoa

Các bộ môn trực thuộc khoa:

 1. Bộ môn Toán – Lý
 2. Bộ môn Hóa – Sinh
 3. Bộ môn Ngoại ngữ
 4. Bộ môn Tin học
 5. Bộ môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
 6. Bộ môn Giáo dục thể chất

– Khoa gồm có 31 giảng viên (và 7 giảng viên kiêm nhiệm)

– Các Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Khoa học cơ bản và Chi bộ Chính trị –   Thế chất.

– Tất cả các giảng viên trong khoa đều là công đoàn viên Công đoàn.

 1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA

Khoa Khoa học cơ bản là đơn vị chuyên môn của trường, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng. Cơ cấu của khoa bao gồm Ban chủ nhiệm khoa, các bộ môn trực thuộc khoa. Khoa có chức năng giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược đào tạo của khoa; quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn của các bộ môn trực thuộc, cụ thể:

– Dạy các môn thuộc khối kiến thức đại cương cho tất cả các ngành đào tạo trong trường;

– Nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu chuyên môn trong các lĩnh vực: khoa học tự nhiên, ngoại ngữ, tin học, khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục thể chất.

           Khoa có các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

– Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện giảng dạy các học phần thuộc khoa quản lý và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình. Tham mưu cho Hiệu trưởng bổ sung cập nhật đề cương chương trình, giáo trình, ngân hàng đề thi; tài liệu; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập;

– Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ: thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng sinh viên giỏi; tham gia công tác phát triển quy mô tuyển sinh đào tạo;

– Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các học phần do khoa quản lý;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên cũng như đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc khoa; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo. Tiến hành đánh giá định kỳ cán bộ viên chức trong khoa để phân loại trình độ, sắp xếp công việc, nhằm đáp ứng yêu cầu cao về đào tạo và nghiên cứu khoa học;

– Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của Nhà nước và những hướng dẫn cụ thể của trường;

– Liên kết, xây dựng các mối quan hệ trong nước và quốc tế nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên;

– Thực hiện công tác giáo vụ: quản lý điểm và làm công tác sổ sách, lưu trữ hồ sơ đúng quy định;

– Định kỳ tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ giáo viên trong khoa về ý thức chấp hành, về trình độ chuyên môn, bố trí công việc hợp lý, nhằm đạt hiệu quả cao đáp ứng yêu cầu về đào tạo và nghiên cứu khoa học;

– Đề nghị Hiệu trưởng cho tuyển mới giáo viên hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với giáo viên không đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, ý thức chấp hành nội quy, quy chế kém;

– Phối hợp với các phòng khoa, các tổ chức đoàn thể trong trường để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình;

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do trường giao.

III. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

 • Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”: 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017
 • Bằng khen Bộ Y tế: 2013-2014, 2016-2017