KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

  1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Khoa Khoa học cơ bản là đơn vị chuyên môn của trường, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng. Cơ cấu của khoa bao gồm Ban chủ nhiệm khoa, các bộ môn trực thuộc khoa, gồm: bộ môn Toán-Lý, bộ môn Hóa-Sinh, bộ môn Ngoại ngữ, bộ môn Tin học, bộ môn Khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và bộ môn Giáo dục thể chất. Khoa có chức năng giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược đào tạo của khoa; quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn của các bộ môn trực thuộc, cụ thể:

– Dạy các môn thuộc khối kiến thức đại cương cho tất cả các ngành đào tạo trong trường;

– Nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu chuyên môn trong các lĩnh vực: ngoại ngữ, tin học, khoa học tự nhiên, khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục thể chất.

           Khoa có các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

– Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện giảng dạy các học phần thuộc khoa quản lý và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình. Tham mưu cho Hiệu trưởng bổ sung cập nhật đề cương chương trình, giáo trình, ngân hàng đề thi; tài liệu; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập;

– Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ: thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng sinh viên giỏi; tham gia công tác phát triển quy mô tuyển sinh đào tạo;

– Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các học phần do khoa quản lý;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên cũng như đội ngũ cán bộ, giảng viên thuộc khoa; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo. Tiến hành đánh giá định kỳ cán bộ viên chức trong khoa để phân loại trình độ, sắp xếp công việc, nhằm đáp ứng yêu cầu cao về đào tạo và nghiên cứu khoa học;

– Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của Nhà nước và những hướng dẫn cụ thể của trường;

– Liên kết, xây dựng các mối quan hệ trong nước và quốc tế nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên;

– Thực hiện công tác giáo vụ: quản lý điểm và làm công tác sổ sách, lưu trữ hồ sơ đúng quy định;

– Định kỳ tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ giảng viên trong khoa về ý thức chấp hành, về trình độ chuyên môn, bố trí công việc hợp lý, nhằm đạt hiệu quả cao đáp ứng yêu cầu về đào tạo và nghiên cứu khoa học;

– Đề nghị Hiệu trưởng cho tuyển mới giảng viên hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với giảng viên không đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, ý thức chấp hành nội quy, quy chế kém;

– Phối hợp với các phòng khoa, các tổ chức đoàn thể trong trường để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình;

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường phân công.

  1. CƠ CẤU NHÂN SỰ
STT Họ và tên Chức vụ Trình độ
1 Phạm Đặng Trâm Anh Phó trưởng khoa phụ trách

Trưởng bộ môn Ngoại ngữ

Giảng viên tiếng Anh

Thạc sỹ
2 Nguyễn Thị Thanh Xuân Phó trưởng khoa

Trưởng bộ môn KH Mác – Lênin, tư tưởng HCM

Giảng viên KH Mác – Lênin, tư tưởng HCM

Thạc sỹ
3 Trần Thị Lệ Quyên Phó trưởng khoa

Trưởng bộ môn Hóa-Sinh

Giảng viên Sinh học

Thạc sỹ
4 Lê Hữu Hải Trưởng bộ môn Toán-Lý

Giảng viên Vật lý – Lý sinh

Thạc sỹ
5 Đặng Thị Lệ Thu Trưởng bộ môn Tin học

Giảng viên Tin học

Thạc sỹ
6 Phạm Tuấn Anh Phó trưởng bộ môn – phụ trách bộ môn GDTC

Giảng viên GDTC

Thạc sỹ
7 Nguyễn Thị  Ngọc Yến Phó trưởng bộ môn Hóa-Sinh

Giảng viên Hóa học

Thạc sỹ
8 Nguyễn Thị Lê Phó trưởng bộ môn Ngoại ngữ

Giảng viên tiếng Anh

Thạc sỹ
9 Nguyễn Thị Hậu Giảng viên Toán Thạc sỹ
10 Võ Thị Thanh Trúc Giảng viên Vật lý – Lý sinh Thạc sỹ
11 Trần Thị Thành Trâm Giảng viên Sinh học Thạc sỹ
12 Hoàng Kim Thành Giảng viên Hóa học Thạc sỹ
13 Nguyễn Thị Thu Hằng Giảng viên Hóa học Thạc sỹ
14 Ngô Thị Hồng Lĩnh Giảng viên tiếng Anh Thạc sỹ
15 Phạm Thị Bích Vân Giảng viên tiếng Anh Thạc sỹ
16 Bùi Thị Hạnh Giảng viên tiếng Anh Thạc sỹ
17 Lê Thị Lệ Trinh Giảng viên tiếng Anh Thạc sỹ
18 Phạm Thị Loan Giảng viên tiếng Anh Thạc sỹ
19 Trương Lê Bích Trang Giảng viên tiếng Anh Thạc sỹ
20 Trần Quốc Chiến Giảng viên Tin học Thạc sỹ
21 Dương Anh Hùng Giảng viên Tin học Thạc sỹ
22 Nguyễn Văn Quế Giảng viên KH Mác – Lênin, tư tưởng HCM Tiến sỹ
23 Nguyễn Thị Yến Giảng viên KH Mác – Lênin, tư tưởng HCM Thạc sỹ
24 Phan Sỹ Liêm Giảng viên KH Mác – Lênin, tư tưởng HCM Thạc sỹ
25 Trịnh Thị Hợp Giảng viên KH Mác – Lênin, tư tưởng HCM Thạc sỹ
26 Trần Chí Tài Giảng viên KH Mác – Lênin, tư tưởng HCM Thạc sỹ
27 Nguyễn Ngọc Phương Giảng viên KH Mác – Lênin, tư tưởng HCM Thạc sỹ
28 Nguyễn Diệu Hằng Giảng viên KH Mác – Lênin, tư tưởng HCM Thạc sỹ
29 Phạm Tiến Dũng Giảng viên GDTC Thạc sỹ
30 Ngô Đức Minh Giảng viên GDTC Thạc sỹ