KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

 1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  Khoa Khoa học cơ bản là đơn vị chuyên môn của trường, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng. Khoa được thành lập vào ngày 1 tháng 4 năm 2014. Cơ cấu của khoa bao gồm Ban chủ nhiệm khoa và 6 bộ môn trực thuộc khoa, Khoa có chức năng giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược đào tạo của khoa; quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn của các bộ môn trực thuộc, cụ thể:

  – Dạy các môn thuộc khối kiến thức đại cương cho tất cả các ngành đào tạo trong trường;

  – Nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu chuyên môn trong các lĩnh vực: ngoại ngữ, tin học, khoa học tự nhiên, khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục thể chất.

             Khoa có các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

  – Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện giảng dạy các học phần thuộc khoa quản lý và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình. Tham mưu cho Hiệu trưởng bổ sung cập nhật đề cương chương trình, giáo trình, ngân hàng đề thi; tài liệu; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập;

  – Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ: thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng sinh viên giỏi; tham gia công tác phát triển quy mô tuyển sinh đào tạo;

  – Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các học phần do khoa quản lý;

  – Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên cũng như đội ngũ cán bộ, giảng viên thuộc khoa; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo. Tiến hành đánh giá định kỳ cán bộ viên chức trong khoa để phân loại trình độ, sắp xếp công việc, nhằm đáp ứng yêu cầu cao về đào tạo và nghiên cứu khoa học;

  – Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của Nhà nước và những hướng dẫn cụ thể của trường;

  – Liên kết, xây dựng các mối quan hệ trong nước và quốc tế nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên;

  – Thực hiện công tác giáo vụ: quản lý điểm và làm công tác sổ sách, lưu trữ hồ sơ đúng quy định;

  – Định kỳ tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ giảng viên trong khoa về ý thức chấp hành, về trình độ chuyên môn, bố trí công việc hợp lý, nhằm đạt hiệu quả cao đáp ứng yêu cầu về đào tạo và nghiên cứu khoa học;

  – Đề nghị Hiệu trưởng cho tuyển mới giảng viên hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với giảng viên không đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, ý thức chấp hành nội quy, quy chế kém;

  – Phối hợp với các phòng khoa, các tổ chức đoàn thể trong trường để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình;

  – Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng;

  – Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường phân công.

  CƠ CẤU NHÂN SỰ

  – Khoa có 6 bộ môn trực thuộc:

  1. Bộ môn Toán – Lý
  2. Bộ môn Hóa – Sinh
  3. Bộ môn Ngoại ngữ
  4. Bộ môn Tin học
  5. Bộ môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
  6. Bộ môn Giáo dục thể chất

  – Khoa gồm có 31 giảng viên (và 7 giảng viên kiêm nhiệm)

  – Các Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Khoa học cơ bản (Bí thư: Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Xuân)

  – Tất cả các giảng viên trong khoa đều là công đoàn viên Công đoàn (Tổ trưởng Công đoàn: Đ/c Bùi Thị Hạnh)

  STT Họ và tên Chức vụ Trình độ
  1 Phạm Đặng Trâm Anh Phó trưởng khoa phụ trách

  Trưởng bộ môn Ngoại ngữ

  Giảng viên tiếng Anh

  Thạc sỹ
  2 Nguyễn Thị Thanh Xuân Phó trưởng khoa

  Trưởng bộ môn KH Mác – Lênin, tư tưởng HCM

  Giảng viên KH Mác – Lênin, tư tưởng HCM

  Thạc sỹ
  3 Trần Thị Lệ Quyên Phó trưởng khoa

  Trưởng bộ môn Hóa-Sinh

  Giảng viên Sinh học

  Thạc sỹ
  4 Lê Hữu Hải Trưởng bộ môn Toán-Lý

  Giảng viên Vật lý – Lý sinh

  Thạc sỹ
  5 Đặng Thị Lệ Thu Trưởng bộ môn Tin học

  Giảng viên Tin học

  Thạc sỹ
  6 Phạm Tuấn Anh Phó trưởng bộ môn – phụ trách bộ môn GDTC

  Giảng viên GDTC

  Thạc sỹ
  7 Nguyễn Thị  Ngọc Yến Phó trưởng bộ môn Hóa-Sinh

  Giảng viên Hóa học

  Thạc sỹ
  8 Nguyễn Thị Lê Phó trưởng bộ môn Ngoại ngữ

  Giảng viên tiếng Anh

  Thạc sỹ
  9 Đặng Nhật Tân Giảng viên Toán Thạc sỹ
  10 Nguyễn Thị Hậu Giảng viên Toán Thạc sỹ
  11 Võ Thị Thanh Trúc Giảng viên Vật lý – Lý sinh Thạc sỹ
  12 Trần Thị Thành Trâm Giảng viên Sinh học Thạc sỹ
  13 Hoàng Kim Thành Giảng viên Hóa học Thạc sỹ
  14 Nguyễn Thị Thu Hằng Giảng viên Hóa học Thạc sỹ
  15 Ngô Thị Hồng Lĩnh Giảng viên tiếng Anh Thạc sỹ
  16 Phạm Thị Bích Vân Giảng viên tiếng Anh Thạc sỹ
  17 Bùi Thị Hạnh Giảng viên tiếng Anh Thạc sỹ
  18 Lê Thị Lệ Trinh Giảng viên tiếng Anh Thạc sỹ
  19 Phạm Thị Loan Giảng viên tiếng Anh Thạc sỹ
  20 Trương Lê Bích Trang Giảng viên tiếng Anh Thạc sỹ
  21 Trần Quốc Chiến Giảng viên Tin học Thạc sỹ
  22 Dương Anh Hùng Giảng viên Tin học Thạc sỹ
  23 Nguyễn Văn Quế Giảng viên KH Mác – Lênin, tư tưởng HCM Tiến sỹ
  24 Nguyễn Thị Yến Giảng viên KH Mác – Lênin, tư tưởng HCM Thạc sỹ
  25 Phan Sỹ Liêm Giảng viên KH Mác – Lênin, tư tưởng HCM Thạc sỹ
  26 Trịnh Thị Hợp Giảng viên KH Mác – Lênin, tư tưởng HCM Thạc sỹ
  27 Trần Chí Tài Giảng viên KH Mác – Lênin, tư tưởng HCM Thạc sỹ
  28 Nguyễn Ngọc Phương Giảng viên KH Mác – Lênin, tư tưởng HCM Thạc sỹ
  29 Nguyễn Diệu Hằng Giảng viên KH Mác – Lênin, tư tưởng HCM Thạc sỹ
  30 Phạm Tiến Dũng Giảng viên GDTC Thạc sỹ
  31 Ngô Đức Minh Giảng viên GDTC Thạc sỹ