BỘ MÔN HÌNH ẢNH Y HỌC

BM_HAYH_ (2)

1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1.1. Chức năng

        – Bộ môn là đơn vị chuyên môn trực thuộc trường dưới sự chỉ đạo trực tiếp Hiệu trưởng. Bộ môn có chức năng thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; trực tiếp quản lí viên chức của đơn vị nhằm đảm bảo công tác chuyên môn của bộ môn và của trường; tham gia giáo dục, rèn luyện sinh viên, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nội dung chất lượng hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch của nhà trường.

1.2. Nhiệm vụ

– Đề xuất và xây dựng chương trình chi tiết các môn học, học phần được phân công phù hợp với các hệ đào tạo.

– Tổ chức biên soạn, chỉnh lý chương trình môn học, biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu học tập, bài giảng, kế hoạch bài giảng, nội dung phương pháp giảng dạy liên quan đến các môn học chuyên ngành.

– Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do nhà trường giao: phân công giảng dạy phù hợp, đảm bảo chất lượng đào tạo, đúng tiến độ trong chương trình, kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt.

– Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng đào tạo. Thực hiện các phương pháp dạy học tích cực và thực hiện các phương tiện dạy học có hiệu quả.

– Tổ chức dự giờ giảng của giảng viên, lấy ý kiến đánh giá của người học đối với giảng viên.

– Đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo đúng quy chế hiện hành: xây dựng và cập nhật ngân hàng đề thi, xác định phương pháp đánh giá, tổ chức đánh giá đảm bảo tính chính xác khách quan. Tổng kết điểm môn học và hoàn tất các bảng điểm theo đúng qui định của Phòng Đào tạo đại học.

– Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học cho bộ môn; đăng kí, bảo vệ đề cương nghiên cứu và triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực chuyên môn của bộ môn.

– Tham gia thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên.

– Tham gia công tác tuyển sinh và các hoạt động khác của nhà trường.

– Quản lí, sử dụng, bảo quản tài sản, các phương tiện, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và hỗ trợ làm việc tại bộ môn.

– Mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

2. TỔ CHỨC BỘ MÁY

2.1. Ban chủ nhiệm

1 ThS. Võ Anh Tuấn Trưởng bộ môn
2 ThS. Đoàn Văn Dũng Phó bộ môn
3 ThS. Trần Văn Châu Phó bộ môn
4 TS. Trần Như Tú Phó bộ môn kiêm nhiệm

 

1 ThS. Trương Thị Hoàng Phương Giáo vụ bộ môn
2 ThS. Nguyễn Văn Hương
3 ThS. Võ Thị Tuyết Trinh
4 ThS. Võ Hồ Quỳnh Như
5 CN. Nguyễn Công Kỳ
6 CN. Vũ Thị Vân Anh Hành chính bộ môn
7 CN. Hồ Hữu Hưng
8 CN. Dương Phước Minh

3. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

3.1. Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2010-2011

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 441/QĐ-BYT ngày 15/02/2012; Bộ Y tế.

2011-2012

Tập thể Lao động tiên tiến

Quyết định số 812/QĐ-CĐKTYTII, ngày 12/9/2012; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II.

2012-2013

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 202/QĐ-BYT ngày 16/1/2014; Bộ Y tế.

2013-2014

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 156 /QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 15/10/2014; Bộ Y tế.

3.2. Hình thức khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2011

Bằng khen

QĐ số 4179/QĐ- BYT ngày 04/11/2011 của Bộ Y tế

2013

Bằng khen

QĐ số 1562/QĐ- BGDĐT ngày 04/5/2013; của Bộ Giáo dục & Đào tạo

4. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

BM_HAYH_ (3)Thực hành kỹ thuật chụp X quang thường qui

BM_HAYH_ (4)Thực hành kỹ thuật chụp X quang cắt lớp vi tính

BM_HAYH_ (5)Thực hành kỹ thuật siêu âm

BM_HAYH_ (6)

BM_HAYH_ (7)Giảng viên HAYH của Đại học Jonkoping Thuỵ Điển tham gia giảng dạy tại
Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng

BM_HAYH_ (8)

BM_HAYH_ (9)Kết thúc báo cáo khoá luận tốt nghiệp cử nhân HAYH- Đại học Jonkoping Thuỵ Điển tại
Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng

BM_HAYH_ (10)Sinh viên HAYH của Đại học Jonkoping Thuỵ Điển báo cáo chuyên đề tại
Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng

BM_HAYH_ (11)Giảng viên và sinh viên HAYH của Đại học Jonkoping Thuỵ Điển đến làm việc tại
Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng

BM_HAYH_ (1)Giảng viên và sinh viên HAYH của Đại học Jonkoping Thuỵ Điển đến làm việc tại
Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng