Kết quả họp sơ duyệt và lấy ý kiến xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT

0
235

THÔNG BÁO

Kết quả họp sơ duyệt và lấy ý kiến xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT

 Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu giới thiệu của cán bộ viên chức đề nghị các Nhà giáo được xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú. Căn cứ vào các tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT tại Thông tư số 07/2012 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã họp phiên sơ duyệt và bỏ phiếu bầu xét danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú cho 06 Nhà giáo đạt trên 80% số phiếu giới thiệu. Kết quả có 03 Nhà giáo đạt trên 80% số phiếu sơ duyệt. Cụ thể như sau:

Số

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ – Nơi công tác

Số phiếu đạt

Tỷ lệ

%

1

Hoàng Ngọc Chương (1951) Khoa Y

17/20

85%

2

Nguyễn Khắc Minh (1961) Ban Giám hiệu

19/20

95%

3

Phạm Thanh Hương (1962) Khoa Y

18/20

90%

Vậy, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú thông báo kết quả để các đơn vị trong toàn trường biết. Đề nghị các khoa, phòng, bộ môn, trung tâm trực thuộc trường và Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức lấy ý kiến và phản hồi bằng văn bản về thường trực Hội đồng (phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 03/4/2014 để Hội đồng tiến hành các bước tiếp theo./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

THS. LÊ NHƯ ĐÁP