Kế hoạch phát động Phòng trào thi đua “Xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp, giảm thải chất thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

529

Nội dung kế hoạch của Bộ Y tế về Kế hoạch phát động Phòng trào thi đua “Xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp, giảm thải chất thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.