Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

0
245

Chiều ngày 25 tháng 8 năm 2017, Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ và cán bộ chủ chốt của các đơn trực thuộc nhà trường.
Đến dự hội nghị có PGS. TS. Hồ Tấn Sáng – Giảng viên cao cấp, giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khu vực III, đồng thời là báo cáo viên cho hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Khắc Minh – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị, nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đã đưa ra Nghị quyết rất quan trọng và có tác động mạnh mẽ cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Hôm nay Đảng bộ Nhà trường triển khai thực hiện và nghe quán triệt về các nội dung Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5. Chúng tôi hi vọng với sự truyền đạt của PGS. TS. Hồ Tấn Sáng, toàn Đảng bộ sẽ tiếp thu đầy đủ tinh thần rất quan trọng của Nghị quyết TW5. Trên tinh thần sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, các đảng viên trong toàn Đảng bộ Nhà trường sẽ đoàn kết phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể để vận dụng sáng tạo những nội dung của Nghị quyết vào nhiệm vụ phát triển của Nhà trường trong thời gian đến, đáp ứng tốt yêu cầu công tác Đào tạo nguồn nhân lực y tế cho đất nước, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Hội nghị đã nghe báo cáo viên trình bày những nội dung cơ bản của các Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm có:
– Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
– Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
– Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
Thông qua Hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng thành công và vận hành đồng bộ, thông suốt nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; góp phần huy động và phân bổ, sử dụng có hiệu quả nhất mọi nguồn lực để thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển nhanh và bền vững vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Nâng cao nhận thức về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của từng Nghị quyết nhằm tạo ra sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận của xã hội trong triển khai thực hiện; Đề cao vai trò của cả hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; trách nhiệm tổ chức triển khai của chính quyền.

Nguồn tin: Văn phòng Đảng ủy