Hội nghị học tập nghị quyết lần thứ 9 BCH TW Đảng khóa XI.

0
395

Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/QU ngày 10/7/2014 của Quận ủy Quận Hải Châu về việc Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), chiều ngày 12 tháng 9 năm 2014 Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khóa XI cho toàn thể Đảng viên và cán bộ viên chức của Nhà trường.

Hội nghị do đồng chí Hồ Quang Đồi Báo cáo viên Thành ủy – Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo – Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng báo cáo.

Hội nghị đã tập trung nghe báo cáo về Nghị quyết số 33-NQ/TW  ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” phân tích đánh giá tình hình, kết quả cũng như những hạn chế, nguyên nhân qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam trong thời gian tới và cũng đã nghe thông tin về tình hình thời sự chính trị trong và ngoài nước do báo viên truyền đạt.

Thông qua buổi Hội nghị học tập Nghị quyết này giúp cho Cán bộ Đảng viên của Đảng bộ nắm bắt, hiểu sâu những định hướng của Đảng “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trong thời gian tới vận dụng và xây dựng chương trình hành động của Đảng bộ nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nhà trường, xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển.

                                                                                  Văn phòng Đảng ủy

 nghi quyet 9 khoa XI_ (3)

nghi quyet 9 khoa XI_ (1)

nghi quyet 9 khoa XI_ (2)

nghi quyet 9 khoa XI_ (4)