Hoàn thành Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 – 2017 tiến tới Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015 – 2020

0
374

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kế hoạch số 96-KH/QU ngày 30/9/2014 của Quận ủy Hải Châu về triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Thực hiện kế hoạch số 199-KH/ĐU ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 – 2017 tiến tới Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trong gần 1 tháng qua từ ngày 05 tháng 03 năm 2015 đến hết ngày 24 tháng 3 năm 2015, 100% các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã tiến tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc đúng với thời gian đã quy định, trong Đại hội đảm bảo đúng các quy định của Đảng về Quy chế bầu cử, công tác tổ chức Đại hội một cách chu đáo, tiết kiệm nhưng không kém phần trang trọng. Phát biểu về công tác Đại hội của các Chi bộ trong thời gian vừa qua, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Khắc Minh đánh giá cao trách nhiệm của các cấp ủy Chi bộ đã tiến hành Đại hội Chi bộ đúng với các nội dung đã hướng dẫn, văn kiện báo cáo chính trị tại Đại hội của các Chi bộ đã được đầu tư tập trung đi sâu phân tích đánh giá tình hình trong nhiệm kỳ 2012 – 2015 một cách cụ thể khách quan, các Chi bộ cũng đã chỉ ra được những mặt đạt được cũng như những hạn chế và bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ qua trong công tác lãnh đạo của các Chi bộ. Đồng thời đề ra phương hướng lãnh đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2017 đảm bảo tính khả thi, tập trung vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên, học sinh sinh viên trong nhà trường, đề ra được phương hướng lãnh đạo hoạt động chuyên môn về công tác giảng dạy và công tác phục vụ giảng dạy của các Khoa, phòng trực thuộc sự chỉ đạo của các Chi bộ, lãnh đạo công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng viên, công tác lãnh đạo các Đoàn thể nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “xây dựng nhà trường ngày càng phát triển”. Công tác nhân sự cấp ủy của các Chi bộ cũng được triển khai một cách cụ thể đảm bảo đúng theo quy trình, Đại hội bầu cấp ủy các Chi bộ đúng với cơ cấu, tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ và văn kiện Đại hội Đảng các cấp cũng được triển khai một cách cụ thể, góp ý có trọng tâm, trọng điểm đúng với hướng dẫn. Ngoài công tác Đại hội các chi bộ trong thời gian qua Đảng ủy đã chỉ đạo, phân công cho các tiểu ban của Đại hội và đơn vị liên quan tiến hành các công việc cho Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời phát động phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” trong Nhà trường và chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên phát động công tác đăng ký công trình thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp một cách sôi nổi rộng khắp trong Nhà trường. Dự kiến Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng sẽ diễn ra trong 02 ngày với phiên trù bị vào ngày 08/4/2015 và phiên chính thức vào ngày 09/4/2015.

daihoicacchibo_25032015 (1)

daihoicacchibo_25032015 (2)

daihoicacchibo_25032015 (3)

daihoicacchibo_25032015 (4)