Sứ mạng – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi

1. SỨ MẠNG

          Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng là trường công lập thuộc hệ thống giáo dục Việt Nam, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực ngành Y – Dược ở trình độ đại học, sau đại học và các trình độ khác. Đảm bảo cho người học có môi trường học tập tốt, sau khi tốt nghiệp có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực nghề nghiệp theo chuẩn và khả năng học tập suốt đời; nghiên cứu khoa học và hợp tác với các đối tác phát triển về đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng các thành quả vào đào tạo, khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế và công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

2. TẦM NHÌN

          Phấn đấu xây dựng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng trở thành trường Đại học sức khỏe đào tạo đa ngành, đa cấp phát triển ngang tầm với các trường Đại học sức khỏe của các nước trong khu vực và thế giới.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

          – Truyền thống và khát vọng vươn lên của Nhà trường; định hướng phát triển của ngành Y tế, là cơ sở nền tảng cho sự phát triển của Nhà trường.

        – Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng và tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng nhu cầu xã hội về chăm sóc y tế là thước đo giá trị và đồng thời là thương hiệu của Nhà trường.

         – Phát huy nội lực; tranh thủ mọi sự ủng hộ; hợp tác phát triển với các Trường, các Viện, các Bệnh viện, các đối tác trong và ngoài nước tạo sự phát triển bền vững là phương châm hành động của Nhà trường.