PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

  1. Chức năng:

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng và đánh giá chất lượng đào tạo tại Trường theo quy định.

  1. Nhiệm vụ:

Công tác khảo thí:

2.1. Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác khảo thí. Hướng dẫn và theo dõi thực hiện các văn bản này trong Trường.

2.2. Phối hợp với Phòng Đào tạo đại học, Trung tâm Đào tạo thường xuyên trong công tác tuyển sinh đại học chính quy, liên thông đại học, thi tốt nghiệp, thi học kỳ các bậc, hệ đào tạo theo quy định chung của Bộ Giáo dục và đào tạo.

2.3 Tổ chức in sao đề thi, chịu trách nhiệm chấm thi trắc nghiệm cho các kỳ thi trong toàn trường theo đúng quy định, quy chế hiện hành.

2.4 Tổ chức thi trắc nghiệm khách quan trên máy tình đảm bảo đúng quy định, quy chế hiện hành.

2.5. Tiếp nhận ngân hàng câu hỏi, đề thi từ các khoa, bộ môn. Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi của các kỳ thi.

2.6. Chủ trì xây dựng ngân hàng câu hỏi làm cơ sở xây dựng đề thi.

2.7. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin một cách có hiệu quả vào công tác khảo thí.

 Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục:

2.1. Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác đảm bảo chất lượng. Hướng dẫn và theo dõi thực hiện các văn bản này trong Trường.

2.2. Xây dựng quy trình, kế hoạch đảm bảo chất lượng của Nhà trường.

2.3. Chủ đạo trong việc nghiên cứu và triển khai công tác kiểm định chất lượng (chủ đạo đánh giá trong và đánh giá ngoài) của Trường. Tham mưu cho Ban giám hiệu và chủ đạo xây dựng, thực hiện các kế hoạch khắc phục đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục của Trường.

2.4. Chủ đạo tổ chức khảo sát chất lượng giáo dục của Trường trong đội ngủ công chức, viên chức, nhân viên, học sinh sinh viên và cả học sinh sinh viên đã tốt nghiệp.

2.5. Tổng hợp và báo cáo định kỳ về công tác thi, kết quả các kỳ thi, đánh giá chất lượng đào tạo cho Hiệu trưởng và theo yêu cầu của Nhà trường.

2.6.Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng đào tạo.

2.7. Thường xuyên giám sát các hoạt động đảm bảo chất lượng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

2.8. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá hằng năm của toàn trường.

2.9. Tham gia các công việc khác theo sự phân công của Nhà trường.

PHỤ TRÁCH PHÒNG: TS.BS. HOÀNG HỮU KHÔI

 1. Liên hệ

– Điện thoại cố định: 02363.3837823

– Văn phòng làm việc: Tầng 2 Khu nhà D (Trung tâm Bảo trì và Kiểm định thiết bị y tế)

– Địa chỉ mail : ktdbcl@dhktyduocdn.edu.vn

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập trên cơ sở Quyết định Số 641/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 11 tháng 10 năm 2013 tiền thân là Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập ngày 01/3/2011.

2. Lãnh đạo qua các nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ Tên gọi đơn vị Trưởng đơn vị
2011-2012 Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD ThS. Huỳnh Tấn Dựng
2013-4/2019 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD ThS. Huỳnh Tấn Dựng
4/2019 đến nay Phòng Khảo thí & ĐBCLGD TS.BS. Hoàng Hữu Khôi


3. Cơ cấu tổ chức hiện nay

TT Họ và tên Chức danh/Chức vụ
1 Hoàng Hữu Khôi Tiến sĩ – Bác sĩ, Giảng viên chính, Phụ trách phòng
2 Trần Thị Oanh Thạc sĩ Quản lý giáo dục,  CNSP Tiếng Anh, Phó trưởng phòng
3 Trần Văn Thứ Thạc sĩ Đo lường đánh giá trong Giáo dục, Chuyên viên
4 Nguyễn Đình Dũng Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Chuyên viên
5 Nguyễn Điểm Kỹ sư Công nghệ thông tin, Cán sự
6 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Cử nhân Quản trị nhân sự, Cán sự
  1. Danh hiệu thi đua
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2011-2012 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 581/QĐ-BYT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế .
2012-2013 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 556/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 27/9/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.
2013-2014 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 5149/QĐ-BYT ngày 12/12/2014; Bộ Y tế .
2014-2015 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 5591/QĐ-BYT ngày 30/12/2015; Bộ Y tế .
2016-2017 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 10/01/2018; Bộ Y tế .
2018-2019 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số …/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày ../../20.. của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.
  1. Hình thức khen thưởng:
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2012-2013 Bằng khen tập thể của Bộ Y tế Quyết định số 202/QĐ-BYT ngày 16/01/2014; Bộ Y tế .
2013-2014 Bằng khen tập thể của Bộ Y tế Quyết định số 4931/QĐ-BYT ngày 26/11/2014; Bộ Y tế .
Translate »