PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

  1. Chức năng:

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng và đánh giá chất lượng đào tạo tại Trường theo quy định.

  1. Nhiệm vụ:

Công tác khảo thí:

2.1. Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác khảo thí. Hướng dẫn và theo dõi thực hiện các văn bản này trong Trường.

2.2. Phối hợp với Phòng Đào tạo đại học, Trung tâm Đào tạo thường xuyên trong công tác tuyển sinh đại học chính quy, liên thông đại học, thi tốt nghiệp, thi học kỳ các bậc, hệ đào tạo theo quy định chung của Bộ Giáo dục và đào tạo.

2.3 Tổ chức in sao đề thi, chịu trách nhiệm chấm thi trắc nghiệm cho các kỳ thi trong toàn trường theo đúng quy định, quy chế hiện hành.

2.4 Tổ chức thi trắc nghiệm khách quan trên máy tình đảm bảo đúng quy định, quy chế hiện hành.

2.5. Tiếp nhận ngân hàng câu hỏi, đề thi từ các khoa, bộ môn. Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi của các kỳ thi.

2.6. Chủ trì xây dựng ngân hàng câu hỏi làm cơ sở xây dựng đề thi.

2.7. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin một cách có hiệu quả vào công tác khảo thí.

 Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục:

2.1. Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác đảm bảo chất lượng. Hướng dẫn và theo dõi thực hiện các văn bản này trong Trường.

2.2. Xây dựng quy trình, kế hoạch đảm bảo chất lượng của Nhà trường.

2.3. Chủ đạo trong việc nghiên cứu và triển khai công tác kiểm định chất lượng (chủ đạo đánh giá trong và đánh giá ngoài) của Trường. Tham mưu cho Ban giám hiệu và chủ đạo xây dựng, thực hiện các kế hoạch khắc phục đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục của Trường.

2.4. Chủ đạo tổ chức khảo sát chất lượng giáo dục của Trường trong đội ngủ công chức, viên chức, nhân viên, học sinh sinh viên và cả học sinh sinh viên đã tốt nghiệp.

2.5. Tổng hợp và báo cáo định kỳ về công tác thi, kết quả các kỳ thi, đánh giá chất lượng đào tạo cho Hiệu trưởng và theo yêu cầu của Nhà trường.

2.6.Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng đào tạo.

2.7. Thường xuyên giám sát các hoạt động đảm bảo chất lượng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

2.8. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá hằng năm của toàn trường.

2.9. Tham gia các công việc khác theo sự phân công của Nhà trường.

PHỤ TRÁCH PHÒNG: ThS. TRẦN THỊ OANH

  1. Liên hệ

– Điện thoại cố định: 02363.3837823

– Văn phòng làm việc: Tầng 2 Khu nhà D (Trung tâm Bảo trì và Kiểm định thiết bị y tế)

– Địa chỉ mail : ktdbcl@dhktyduocdn.edu.vn

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập trên cơ sở Quyết định Số 641/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 11 tháng 10 năm 2013 tiền thân là Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập ngày 01/3/2011.

  1. Lãnh đạo qua các nhiệm kỳ:
Nhiệm kỳ Tên gọi đơn vị Trưởng đơn vị
2011-2012 Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD ThS. Huỳnh Tấn Dựng
2013-2018 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD ThS. Huỳnh Tấn Dựng
2019 – 4/2022 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD TS.BS. Hoàng Hữu Khôi
Từ 5/2022 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD ThS. Trần Thị Oanh
  1. Cơ cấu tổ chức:
TT Họ và tên Chức danh/Chức vụ
1 Trần Thị Oanh Thạc sĩ Quản lý giáo dục,  CNSP Tiếng Anh, Phó trưởng phòng – Phụ trách phòng
2 Trần Văn Thứ Thạc sĩ Đo lường đánh giá trong Giáo dục, Chuyên viên, Phó trưởng phòng
3 Nguyễn Đình Dũng Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Chuyên viên
4 Nguyễn Điểm Kỹ sư Công nghệ thông tin, Cán sự
5 Nguyễn Thị Mỹ Anh Thạc sĩ tâm lý, Giảng viên
6 Hoàng Kim Thành (Cán bộ kiêm nhiệm) Thạc sĩ Hóa, Giảng viên
  1. Cơ sở vật chất:

– Phòng được bố trí 02 văn phòng làm việc, 01 phòng máy thi và 01 kho lưu trữ tại Tầng 2 khu nhà D-Trung tâm Bảo trì và Kiểm định thiết bị y tế.

  1. Danh hiệu thi đua
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2011-2012 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 581/QĐ-BYT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế .
2012-2013 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 556/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 27/9/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.
2013-2014 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 5149/QĐ-BYT ngày 12/12/2014; Bộ Y tế .
2014-2015 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 5591/QĐ-BYT ngày 30/12/2015; Bộ Y tế .
2016-2017 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 10/01/2018; Bộ Y tế .
2018-2019 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 262/QĐ-BYT ngày 03/02/2020; Bộ Y tế.
2019-2020 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 1307/QĐ-BYT ngày 17/02/2021; Bộ Y tế.
  1. Hình thức khen thưởng:
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2012-2013 Bằng khen tập thể của Bộ Y tế Quyết định số 202/QĐ-BYT ngày 16/01/2014; Bộ Y tế .
2013-2014 Bằng khen tập thể của Bộ Y tế Quyết định số 4931/QĐ-BYT ngày 26/11/2014; Bộ Y tế .
2019-2020 Bằng khen tập thể của Bộ Y tế Quyết định số 1308/QĐ-BYT ngày 17/02/2021; Bộ Y tế .

 

3. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới:

– Cùng với phòng Đào tạo đại học và các Khoa, bộ môn trong toàn trường thực hiện tốt kế hoạch dạy học của Nhà trường.

– Tiếp tục phối hợp với các khoa, bộ môn, phòng chức năng thực hiện tốt công tác tổ chức thi học kỳ, thi tốt nghiệp và tuyển sinh các bậc, hệ đào tạo trong Nhà trường.

– Tiếp tục hoàn thiện Ngân hàng câu hỏi thi.

– Tăng cường công tác đổi mới phương pháp đánh giá.

– Triển khai các hoạt động ĐBCLGD: khảo sát ý kiến các bên liên quan,…

– Triển khai việc đánh giá cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn mới ban hành.

– Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy định về công tác chuyên môn của phòng.

– Tăng cường công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trong toàn trường theo yêu cầu của toàn ngành. 

Translate »