Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

0
699

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 08/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 25/5/2016 của Thành ủy Đà Nẵng và Kế hoạch số 21-KH/QU ngày 09/6/2016 của Quận ủy Hải Châu.

Ngày 23 tháng 9 năm 2016, Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho gần  300 người gồm: Toàn thể Đảng viên, công chức viên chức, người lao động và Ban Chấp hành Công Đoàn, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên trong Nhà Trường.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Văn Nho – Phó Bí Thư Đảng ủy khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước, như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2011 – 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016 – 2020); Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI;  Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Nhà trường, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt của Nhà trường. Đồng chí đề nghị các đại biểu dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành đúng thời gian, tập trung nghiên cứu sâu các chuyên đề để thu được những kết quả thiết thực trong đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội và Chỉ thị của Bộ Chính trị và đề nghị cấp ủy các chi bộ xác định những nội dung cần triển khai lãnh đạo để thực hiện trong nhiệm kỳ góp phần cùng Đảng bộ Nhà trường thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp đã đề ra.

Tiếp theo,  Hội nghị đã nghe đồng chí Bùi Xuân – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, trình bày báo cáo chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản của Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chuyên đề 2: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ngoài ra đồng chí còn triển khai những nội dung cơ bản về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Chiều cùng ngày, Hội nghị tiếp tục nghe đồng chí Phạm Xuân Thụ – Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hải Châu, đã trình bày chuyên đề 3: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2011 – 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016 – 2020) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, chuyên đề 4: Báo cáo chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXI.

Lưu Văn Tài – Văn Phòng Đảng ủy

nghiquyetdhdang_29092016_-2

nghiquyetdhdang_29092016_-1

nghiquyetdhdang_29092016_-3

nghiquyetdhdang_29092016_-4

nghiquyetdhdang_29092016_-5