Bà Lê Thị Thúy – Chủ tịch Công đoàn
Email: ltthuy@dhktyduocdn.edu.vn
Mobile: 0905668136

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017-2022

 1. Bà Lê Thị Thúy, Chủ tịch
 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch
 3. Bà Trần Thị Lệ Quyên, UV BTV, Trưởng Ban nữ công và Tuyên giáo
 4. Bà Thái Thị Bích Thủy, Ủy viên, Trưởng Ban tài chính
 5. Bà Trần Thị Tuyết Linh, Ủy viên
 6. Ông Võ Văn Sỹ, Uy viên, Chủ nhiệm UBKT
 7. Bà Đặng Thị Huệ, Ủy viên
 8. Bà Dương Thị Kim Hoa, Ủy viên
 9. Ông Đặng Xuân Quyền, Ủy viên
 10. Ông Mai Thi, Ủy viên
 11. Ông Nguyễn Đình Hoàng, Ủy viên
Translate »