Chuẩn đầu ra

 

CHUẨN ĐẦU CÁC NGÀNH HỌC BẬC ĐẠI HỌC

 

– Quyết định v/v ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc học đại học: download

Stt

Ngành học

1

Y Đa Khoa

2

Xét nghiệm

3

Dược

4

Điều dưỡng

5

Y tế công cộng

6

Phục hồi chức năng

7

Điều dưỡng Nha khoa

8

Điều dưỡng Gây mê Hồi sức

9

Hình ảnh y học

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH HỌC BẬC CAO ĐẲNG

 

– Quyết định v/v ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc học cao đẳng: download

Stt

Ngành học

1

Xét nghiệm

2

Dược

3

Gây mê Hồi sức

4

Hình ảnh y học

5

Nha

6

Hộ sinh

7

Phục hồi Chức năng – Vật lý Trị liệu

8

Điều dưỡng

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH HỌC BẬC TRUNG CẤP

 

– Quyết định v/v ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc học trung cấp: download

Stt

Ngành học

1

      Y sĩ

2

      Dược

3

      Gây mê Hồi sức

4

      Phục hồi Chức năng – Vật lý Trị liệu

5

      Nha

6

      Phục hình răng

7

      Điều dưỡng

8

      Hộ sinh

9

      Xét nghiệm

10

      Hình ảnh y học