Chuẩn đầu ra

 

CHUẨN ĐẦU CÁC NGÀNH HỌC BẬC ĐẠI HỌC

– Quyết định v/v ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc học đại học: download

Stt

Ngành học

1

Y Đa Khoa

2

Dược

3

Xét nghiệm

4

Điều dưỡng Đa khoa

Điều dưỡng Nha khoa

Điều dưỡng Gây mê Hồi sức

5

Y tế công cộng

6

Phục hồi chức năng – Vật lý trị liệu

7

Hình ảnh y học

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH HỌC BẬC CAO ĐẲNG

 

– Quyết định v/v ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc học cao đẳng: download

Stt

Ngành học

1

Xét nghiệm

2

Dược

3

Hình ảnh y học

4

Hộ sinh

5

Phục hồi Chức năng – Vật lý Trị liệu
6
Điều dưỡng Đa khoa

Điều dưỡng Nha khoa

Điều dưỡng Gây mê Hồi sức

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH HỌC BẬC TRUNG CẤP

– Quyết định v/v ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc học trung cấp: download

 

Stt

Ngành học

1

      Y sĩ

2

      Dược

3

      Phục hồi Chức năng – Vật lý Trị liệu

4

      Phục hình răng

5

      Điều dưỡng Đa khoa

Điều dưỡng Nha Khoa

       Điều dưỡng Gây mê Hồi sức

6

      Hộ sinh

7

      Xét nghiệm

8

      Hình ảnh y học