CHUẨN ĐẦU RA ĐẠI HỌC XÉT NGHIỆM

0
482

1. Ngành đào tạo:  Xét nghiệm y học / Medical Laboratory

2. Trình độ đào tạo:  Đại học

3. Yêu cầu về kiến thức:

– Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung, liên quan đến ngành Xét nghiệm y học nói riêng.

–  Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở và kiến thức chuyên môn ngành học để giải quyết độc lập, sáng tạo các vấn đề thuộc ngành xét nghiệm y học.

– Có kiến thức tổng quan về con người; kiến thức cơ sở chuyên ngành làm nền tảng cho công việc thực hiện kỹ thuật xét nghiệm y học.

– Hiểu biết các nguyên lý, quy tắc, quy trình vận hành, bảo quản, bảo dưỡng một số loại trang thiết bị thuộc ngành xét nghiệm y học.

– Giải thích được nguyên lý và cơ chế của một số xét nghiệm y học thông thường.

– Hiểu biết về pháp luật và các chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

4. Yêu cầu về kỹ năng:

4.1. Kỹ năng cứng:

– Thực hiện được các kỹ thuật xét nghiệm Huyết học truyền máu, Hóa sinh, Vi sinh, Ký sinh trùng, Miễn dịch, Tế bào và Giải phẫu bệnh thông thường. Đọc và phân tích chính xác kết quả các xét nghiệm.

– Thực hiện được một số kỹ thuật xét nghiệm chuyên sâu và ứng dụng những kỹ thuật mới trong hoạt động chuyên ngành.

– Thực hiện được các xét nghiệm hàng loạt tại cộng đồng một cách độc lập hoặc phối hợp với đồng nghiệp.

– Sử dụng và bảo quản được một số trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm trong phòng xét nghiệm y học.

– Thực hiện, kiểm tra và giám sát các quy chế vô khuẩn, quy định về sử dụng hoá chất, sinh phẩm chuyên dụng và an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.

– Tham gia tổ chức và quản lý hoạt động của một phòng xét nghiệm y học.

–  Tham gia chỉ đạo tuyến và phòng chống dịch.

– Thực hiện được các biện pháp đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng xét nghiệm.

– Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả.

– Tham gia nghiên cứu khoa học và tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn, nhiều hình thức khác nhau.

– Sử dụng được tối thiểu một ngoại ngữ để nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

4.2. Kỹ năng mềm:

– Có kỹ năng tổ chức và làm việc theo nhóm.

– Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử theo chuẩn mực quy tắc ứng xử trong ngành y.

– Về Ngoại ngữ (Tiếng Anh):

+ Giao tiếp được các tình huống cơ bản trong cuộc sống như văn hóa, xã hội, thể thao, chính trị…

+Giao tiếp được các tình huống cơ bản thuộc chuyên ngành

+Đọc hiểu và tham khảo được một số tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh

– Về Tin học:

+ Thực hiện được các thao tác quản lý đối với các thư mục, tập tin trên máy tính.

+ Sử dụng được các dịch vụ trên Internet như e-mail, tìm kiếm thông tin.

+ Thực hiện được các thao tác soạn thảo, định dạng cơ bản trong Microsoft Word.

+ Thực hiện được các thao tác tạo và định dạng bảng tính; sử dụng công thức và các hàm cơ bản vào các bài toán ứng dụng Microsoft Excel.

+ Thiết kế được các trình diễn bằng phần mềm Microsoft PowerPoint.

5. Yêu cầu về thái độ:        

– Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.

– Tinh thần trách nhiệm cao, tác phong thận trọng, chính xác.

– Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

– Trung thực, khách quan, có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

Các Bệnh viện, Viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo cán bộ y tế và các cơ sở y tế khác.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

– Thạc sỹ

– Tiến sỹ

8. Các chương trình, tài liệu tham khảo:

– Chương trình khung giáo dục đại học Xét nghiệm y học ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Chương trình đào tạo Cử nhân xét nghiệm y học của trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

– Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), Công văn Số 2196 /BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 V/v hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo.