Chuẩn đầu ra Đại học Phục hồi chức năng

0
1303

1. Tên ngành đào tạo: Phục hồi chức năng / Rehabilitation

2. Trình độ đào tạo: Đại học

3. Yêu cầu về kiến thức:

– Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung, liên quan đến ngành Phục hồi chức năng.

– Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, nguyên lý kỹ thuật và kiến thức chuyên ngành để giải quyết độc lập, sáng tạo các vấn đề thuộc chuyên ngành phục hồi chức năng.

– Có kiến thức chung về y học phục hồi để phân tích kết quả khám, lượng giá nhằm thực hiện phân loại khiếm khuyết/giảm khả năng/ tàn tật, từ đó xây dựng đúng mục tiêu và kế hoạch điều trị phù hợp với từng trường hợp cụ thể trên lâm sàng.

– Vận dụng tốt các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành vào hoạt động điều trị Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng đảm bảo hiệu quả, an toàn.

– Vận dụng tốt các kiến thức khoa học cơ bản và y học phục hồi trong thực hành kỹ thuật, học tập, hoạt động nghiên cứu khoa học.

4. Yêu cầu về kỹ năng:

4.1. Kỹ năng cứng:

– Khám, lượng giá phục hồi chức năng, lập kế hoạch chương trình can thiệp dựa vào bằng chứng liên quan

– Thao tác thành thạo, an toàn và đúng với các quy trình kỹ thuật điều trị chuyên ngành Vật lý trị liệu

– Sử dụng thành thạo,an toàn và bảo quản tốt các trang thiết bị trong khoa Vật lý trị liệu, thích ứng được với các trang thiết bị hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ thông tin

– Có khả năng tổ chức và quản lý khoa phòng VLTL/PHCN một cách khoa học

– Có kỹ năng thu thập, phân tích thông tin có liên quan đến nhu cầu của đối tượng được phục vụ.

– Thực hiện các kỹ thuật can thiệp phục hồi chức năng một cách có hệ thống, an toàn cho các loại bệnh trong chuyên ngành Phục hồi chức năng

– Lượng giá sau can thiệp phục hồi chức năng, điều chỉnh kỹ thuật phục hồi chức năng phù hợp với từng dạng bệnh, từng giai đoạn cụ thể

– Có khả năng làm và hướng dẫn người bệnh sử dụng một số dụng cụ trợ giúp đơn giản hỗ trợ trong điều trị.

– Có khả năng tham gia tuyên truyền phòng ngừa tàn tật, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh, người khuyết tật và cộng đồng.

– Có khả năng chuyển giao kiến thức và kỹ năng chuyên ngành cho đồng nghiệp, người bệnh và người nhà bệnh nhân.

– Tham gia đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tham gia nghiên cứu khoa học và tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn, nhiều hình thức khác nhau.

4.2. Kỹ năng mềm:

– Có kỹ năng giao tiếp tốt với bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân và các nhân viên y tế liên quan

– Có kỹ năng làm việc nhóm trong một nhóm điều trị

– Về ngoại ngữ (Anh văn):

+ Giao tiếp được các tình huống cơ bản trong cuộc sống như văn hóa, xã hội, thể thao, chính trị…

+ Giao tiếp được các tình huống cơ bản thuộc chuyên ngành

+ Đọc hiểu và tham khảo được một số tài liệu chuyên ngành

– Về tin học:

+ Thực hiện được các thao tác quản lý đối với các thư mục, tập tin trên máy tính.

+ Sử dụng được các dịch vụ trên Internet như e-mail, tìm kiếm thông tin.

+ Thực hiện được các thao tác soạn thảo, định dạng cơ bản trong Microsoft Word.

+ Thực hiện được các thao tác tạo và định dạng bảng tính; sử dụng công thức và các hàm cơ bản vào các bài toán ứng dụng Microsoft Excel.

+ Thiết kế được các trình diễn bằng phần mềm Microsoft PowerPoint.

5. Yêu cầu về thái độ:

– Có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức nghề nghiệp cao và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của người công dân

– Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Hết lòng phục vụ người bệnh

– Trung thực, khách quan, thận trọng trong khi thực hiện nghiệp vụ chuyên môn

– Khiêm tốn trong học tập và quan hệ hợp tác với đồng nghiệp

– Luôn có ý thức không ngừng tự học và cập nhật kiến thức chuyên ngành để phục vụ tốt công việc

– Coi trọng việc kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền một các khoa học và có hiệu quả

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

Khoa Phục hồi chức năng bệnh viện từ tuyến trung ương tới cơ sở, các Trường Đại học, Cao đẳng y tế, bệnh viện Điều dưỡng – PHCN, Trung tâm PHCN, bệnh viện y học cổ truyền, các trường chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật, các trung tâm huấn luyện thể dục thể thao, các dự án của chính phủ và phi chính phủ về hỗ trợ người khuyết tật, …

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

– Thạc sỹ Vật lý trị liệu/Phục hồi chức năng

– Tiến sỹ Vật lý trị liệu/Phục hồi chức năng

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế tham khảo:

– Chương trình khung giáo dục Cử nhân Phục hồi chức năng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Chương trình đào tạo Cử nhân Phục hồi chức năng của trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

– Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), Công văn Số 2196 /BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 V/v hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo.